คำแปล interest แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ interest อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

interest แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

interest (adjective) : interest
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. interest [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความดึงดูง

2. interest [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความสนใจ
Synonym : attention, concern, curiousity
คำที่เกี่ยวข้อง : ความเอาใจใส่, ความอยากรู้อยากเห็น

3. interest [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้เกี่ยวข้อง
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้เข้ามามีส่วนร่วม

4. interest [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้สนใจ
Synonym : attract, intrigue
Antonym : bore

5. interest [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผลประโยชน์
คำที่เกี่ยวข้อง : ดอกเบี้ย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does interest mean?
The meaning of interest .
1. interest [noun]
Definition : a sense of concern with and curiosity about someone or something
Synonym : involvement
ตัวอย่างประโยค
An interest in music.

2. interest [noun]
Definition : a reason for wanting something done
Synonym : sake
ตัวอย่างประโยค
For your sake.
Died for the sake of his country.
In the interest of safety.
In the common interest.

3. interest [noun]
Definition : the power of attracting or holding one's attention (because it is unusual or exciting etc.)
Synonym : interestingness
ตัวอย่างประโยค
They said nothing of great interest.
Primary colors can add interest to a room.

4. interest [noun]
Definition : a fixed charge for borrowing money
usually a percentage of the amount borrowed
ตัวอย่างประโยค
How much interest do you pay on your mortgage?.

5. interest [noun]
Definition : (law) a right or legal share of something
a financial involvement with something
Synonym : stake
ตัวอย่างประโยค
They have interests all over the world.
A stake in the company's future.

6. interest [noun]
Definition : (usually plural) a social group whose members control some field of activity and who have common aims
Synonym : interest group
ตัวอย่างประโยค
The iron interests stepped up production.

7. interest [noun]
Definition : a diversion that occupies one's time and thoughts (usually pleasantly)
Synonym : pastime, pursuit
ตัวอย่างประโยค
Sailing is her favorite pastime.
His main pastime is gambling.
He counts reading among his interests.
They criticized the boy for his limited pursuits.

8. interest [verb]
Definition : excite the curiosity of
engage the interest of

9. interest [verb]
Definition : be on the mind of
Synonym : concern, occupy, worry
ตัวอย่างประโยค
I worry about the second Germanic consonant shift.

10. interest [verb]
Definition : be of importance or consequence
Synonym : matter to
ตัวอย่างประโยค
This matters to me!.


ETdict.com, Copyright ©