คำแปล introduce แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ introduce อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

introduce แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. introduce [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : แนะนำตัว
Synonym : present, acquaint, make known
คำที่เกี่ยวข้อง : แนะนำให้รู้จักกัน

2. introduce [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เพิ่ม
Synonym : add, insert, put in
คำที่เกี่ยวข้อง : เสริม, เติม, แทรก

3. introduce [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เริ่มนำ
Synonym : start, bring in, institute
Antonym : end
คำที่เกี่ยวข้อง : เริ่ม, ริเริ่ม, ตั้ง, เกริ่นนำ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does introduce mean?
The meaning of introduce .
1. introduce [verb]
Definition : cause to come to know personally
Synonym : acquaint, present
ตัวอย่างประโยค
Permit me to acquaint you with my son.
Introduce the new neighbors to the community.

2. introduce [verb]
Definition : bring something new to an environment
Synonym : innovate
ตัวอย่างประโยค
A new word processor was introduced.

3. introduce [verb]
Definition : introduce
Synonym : enclose, inclose, insert, put in, stick in
ตัวอย่างประโยค
Insert your ticket here.

4. introduce [verb]
Definition : bring in a new person or object into a familiar environment
Synonym : bring in
ตัวอย่างประโยค
He brought in a new judge.
The new secretary introduced a nasty rumor.

5. introduce [verb]
Definition : bring in or establish in a new place or environment
ตัวอย่างประโยค
Introduce a rule.
Introduce exotic fruits.

6. introduce [verb]
Definition : put or introduce into something
Synonym : enter, infix, insert
ตัวอย่างประโยค
Insert a picture into the text.

7. introduce [verb]
Definition : bring before the public for the first time, as of an actor, song, etc.
Synonym : bring out

8. introduce [verb]
Definition : put before (a body)
ตัวอย่างประโยค
Introduce legislation.

9. introduce [verb]
Definition : furnish with a preface or introduction
Synonym : precede, preface, premise
ตัวอย่างประโยค
She always precedes her lectures with a joke.
He prefaced his lecture with a critical remark about the institution.

10. introduce [verb]
Definition : be a precursor of
Synonym : inaugurate, usher in
ตัวอย่างประโยค
The fall of the Berlin Wall ushered in the post-Cold War period.


ETdict.com, Copyright ©