คำแปล invalid แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ invalid อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

invalid แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. invalid [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คนไข้
Synonym : patient, valetudinarian
คำที่เกี่ยวข้อง : ผู้ที่ป่วยหนัก, คนป่วย

2. invalid [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ต้องออกจากกองทัพเพราะเจ็บป่วย

3. invalid [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่ทุพพลภาพ
Synonym : disabled, infirm, sick
Antonym : robust,healthy,valid
คำที่เกี่ยวข้อง : ที่เจ็บป่วย, ไม่แข็งแรง

4. invalid [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานความจริง

5. invalid [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เป็นโมฆะ
Synonym : null and void, void, inoperative
Antonym : valid
คำที่เกี่ยวข้อง : ไม่มีผลบังคับใช้, ใช้ไม่ได้


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does invalid mean?
The meaning of invalid .
1. invalid [noun]
Definition : someone who is incapacitated by a chronic illness or injury
Synonym : shut-in

2. invalid [verb]
Definition : force to retire, remove from active duty, as of firemen

3. invalid [verb]
Definition : injure permanently
Synonym : disable, handicap, incapacitate
ตัวอย่างประโยค
He was disabled in a car accident.

4. invalid [adjective]
Definition : having no cogency or legal force
ตัวอย่างประโยค
Invalid reasoning.
An invalid driver's license.

5. invalid [adjective]
Definition : no longer valid
ตัวอย่างประโยค
The license is invalid.


ETdict.com, Copyright ©