คำแปล item แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ item อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

item แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. item [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ของ
Synonym : thing, object
คำที่เกี่ยวข้อง : สิ่งของ

2. item [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ข่าว
Synonym : article, report
คำที่เกี่ยวข้อง : รายงานข่าว

3. item [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : รายการ
Synonym : listing, matter
คำที่เกี่ยวข้อง : รายการสิ่งของ; บัญชีรายการ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does item mean?
The meaning of item .
1. item [noun]
Definition : a distinct part that can be specified separately in a group of things that could be enumerated on a list
Synonym : point
ตัวอย่างประโยค
He noticed an item in the New York Times.
She had several items on her shopping list.
The main point on the agenda was taken up first.

2. item [noun]
Definition : a small part that can be considered separately from the whole
Synonym : detail, particular
ตัวอย่างประโยค
It was perfect in all details.

3. item [noun]
Definition : a whole individual unit
especially when included in a list or collection
ตัวอย่างประโยค
They reduced the price on many items.

4. item [noun]
Definition : an isolated fact that is considered separately from the whole
Synonym : detail, point
ตัวอย่างประโยค
Several of the details are similar.
A point of information.

5. item [noun]
Definition : an individual instance of a type of symbol
Synonym : token
ตัวอย่างประโยค
The word`error' contains three tokens of `r'.

6. item [adverb]
Definition : (used when listing or enumerating items) also
ตัวอย่างประโยค
A length of chain, item a hook.


ETdict.com, Copyright ©