คำแปล jealous แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ jealous อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

jealous แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. jealous [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ขี้หึง
Synonym : envious
คำที่เกี่ยวข้อง : หึงหวง, หึง

2. jealous [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : หวาดระแวง
Synonym : mistrustful, suspicious, vigilant
Antonym : trustworthy,trusting
คำที่เกี่ยวข้อง : ระแวง, ไม่ไว้ใจ

3. jealous [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : อิจฉา
Synonym : envious, covetous, green
Antonym : serene,content
คำที่เกี่ยวข้อง : ริษยา, อิจฉาตาร้อน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does jealous mean?
The meaning of jealous .
1. jealous [adjective]
Definition : showing extreme cupidity
painfully desirous of another's advantages
Synonym : covetous, envious
ตัวอย่างประโยค
He was never covetous before he met her.
Jealous of his success and covetous of his possessions.
Envious of their art collection.

2. jealous [adjective]
Definition : suspicious or unduly suspicious or fearful of being displaced by a rival
Synonym : green-eyed, overjealous
ตัวอย่างประโยค
A jealous lover.


ETdict.com, Copyright ©