คำแปล just แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ just อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

just แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. just [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : ตอนนี้
Synonym : now, at this moment
คำที่เกี่ยวข้อง : ขณะนี้, เดี๋ยวนี้

2. just [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ถูกต้องตามกฎหมาย
Synonym : rightful, lawful

3. just [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่เป็นจริง
Synonym : actual, real, genuine
Antonym : false,unreal
คำที่เกี่ยวข้อง : ที่เป็นของจริง

4. just [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : พอดี
Synonym : exactly, precisely
คำที่เกี่ยวข้อง : ทีเดียว

5. just [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : เพิ่งจะ
Synonym : recently, lately
คำที่เกี่ยวข้อง : เพิ่ง, เมื่อครู่นี้, เมื่อสักครู่นี้, เมื่อกี้นี้

6. just [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : เพียงแค่
Synonym : only, merely, solely
คำที่เกี่ยวข้อง : เพียง, แค่

7. just [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ยุติธรรม
Synonym : fair, upright, impartial
Antonym : partial,unfair
คำที่เกี่ยวข้อง : เที่ยงธรรม, ชอบธรรม

8. just [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เหมาะสม
Synonym : proper, appropriate
Antonym : unjust,improper
คำที่เกี่ยวข้อง : สมควร

9. just [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : อย่างหวุดหวิด
Synonym : barely
คำที่เกี่ยวข้อง : อย่างเฉียดฉิว, อย่างจวนเจียน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does just mean?
The meaning of just .
1. just [adjective]
Definition : used especially of what is legally or ethically right or proper or fitting
ตัวอย่างประโยค
A just and lasting peace.
A kind and just man.
A just reward.
His just inheritance.

2. just [adjective]
Definition : fair to all parties as dictated by reason and conscience
Synonym : equitable
ตัวอย่างประโยค
Equitable treatment of all citizens.
An equitable distribution of gifts among the children.

3. just [adjective]
Definition : free from favoritism or self-interest or bias or deception
conforming with established standards or rules
Synonym : fair
ตัวอย่างประโยค
A fair referee.
Fair deal.
On a fair footing.
A fair fight.
By fair means or foul.

4. just [adjective]
Definition : of moral excellence
Synonym : good, upright
ตัวอย่างประโยค
A genuinely good person.
A just cause.
An upright and respectable man.

5. just [adverb]
Definition : and nothing more
Synonym : but, merely, only, simply
ตัวอย่างประโยค
I was merely asking.
It is simply a matter of time.
Just a scratch.
He was only a child.
Hopes that last but a moment.

6. just [adverb]
Definition : indicating exactness or preciseness
Synonym : exactly, precisely
ตัวอย่างประโยค
He was doing precisely (or exactly) what she had told him to do.
It was just as he said--the jewel was gone.
It has just enough salt.

7. just [adverb]
Definition : only a moment ago
Synonym : just now
ตัวอย่างประโยค
He has just arrived.
The sun just now came out.

8. just [adverb]
Definition : absolutely
Synonym : simply
ตัวอย่างประโยค
I just can't take it anymore.
He was just grand as Romeo.
It's simply beautiful!.

9. just [adverb]
Definition : only a very short time before
Synonym : barely, hardly, scarce, scarcely
ตัวอย่างประโยค
They could barely hear the speaker.
We hardly knew them.
Just missed being hit.
Had scarcely rung the bell when the door flew open.
Would have scarce arrived before she would have found some excuse to leave.

10. just [adverb]
Definition : exactly at this moment or the moment described
ตัวอย่างประโยค
We've just finished painting the walls, so don't touch them.


ETdict.com, Copyright ©