คำแปล justice แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ justice อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

justice แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. justice [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความถูกต้องตามกฎหมาย
Synonym : legitimacy
คำที่เกี่ยวข้อง : ความชอบด้วยกฎหมาย

2. justice [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความยุติธรรม
Synonym : fairness, reasonableness, equity
Antonym : unfairness,injustice
คำที่เกี่ยวข้อง : ความเที่ยงธรรม, ความเป็นธรรม, ความถูกต้อง

3. justice [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผู้พิพากษา
Antonym : judge,magistrate
คำที่เกี่ยวข้อง : ตุลาการ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does justice mean?
The meaning of justice .
1. justice [noun]
Definition : the quality of being just or fair
Synonym : justness

2. justice [noun]
Definition : judgment involved in the determination of rights and the assignment of rewards and punishments

3. justice [noun]
Definition : a public official authorized to decide questions brought before a court of justice
Synonym : judge, jurist

4. justice [noun]
Definition : the United States federal department responsible for enforcing federal laws (including the enforcement of all civil rights legislation)
created in 1870
Synonym : department of justice, doj, justice department


ETdict.com, Copyright ©