คำแปล keep แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ keep อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

keep แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. keep [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เก็บ
Synonym : save, retain, preserve
คำที่เกี่ยวข้อง : เก็บรักษา, เก็บไว้, สงวนไว้, รักษา, พยุง, ประคอง

2. keep [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ควบคุม
Synonym : hold, confine
คำที่เกี่ยวข้อง : คุม

3. keep [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำเรื่อยไป
Synonym : continue, go on, carry on
คำที่เกี่ยวข้อง : ดำเนินต่อไป, ดำเนินเรื่อยไป

4. keep [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ป้องกัน

5. keep [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เลี้ยงดู
คำที่เกี่ยวข้อง : เลี้ยง, ดูแล

6. keep [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : อาหารและที่พัก
Synonym : maintenance
คำที่เกี่ยวข้อง : ปัจจัยสี่


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does keep mean?
The meaning of keep .
1. keep [noun]
Definition : the financial means whereby one lives
Synonym : bread and butter, livelihood, living, support, sustenance
ตัวอย่างประโยค
Each child was expected to pay for their keep.
He applied to the state for support.
He could no longer earn his own livelihood.

2. keep [noun]
Definition : the main tower within the walls of a medieval castle or fortress
Synonym : donjon, dungeon

3. keep [noun]
Definition : a cell in a jail or prison
Synonym : hold

4. keep [verb]
Definition : keep in a certain state, position, or activity
e.g.,
Synonym : hold, maintain
ตัวอย่างประโยค
Keep clean.
Hold in place.
She always held herself as a lady.
The students keep me on my toes.

5. keep [verb]
Definition : continue a certain state, condition, or activity
Synonym : continue, go along, go on, proceed
ตัวอย่างประโยค
Keep on working!.
We continued to work into the night.
Keep smiling.
We went on working until well past midnight.

6. keep [verb]
Definition : retain possession of
Synonym : hold on
ตัวอย่างประโยค
Can I keep my old stuffed animals?.
She kept her maiden name after she married.

7. keep [verb]
Definition : stop (someone or something) from doing something or being in a certain state
Synonym : prevent
ตัวอย่างประโยค
We must prevent the cancer from spreading.
His snoring kept me from falling asleep.
Keep the child from eating the marbles.

8. keep [verb]
Definition : conform one's action or practice to
Synonym : observe
ตัวอย่างประโยค
Keep appointments.
She never keeps her promises.
We kept to the original conditions of the contract.

9. keep [verb]
Definition : stick to correctly or closely
Synonym : maintain, observe
ตัวอย่างประโยค
The pianist kept time with the metronome.
Keep count.
I cannot keep track of all my employees.

10. keep [verb]
Definition : look after
be the keeper of
have charge of
ตัวอย่างประโยค
He keeps the shop when I am gone.

11. keep [verb]
Definition : maintain by writing regular records
Synonym : maintain
ตัวอย่างประโยค
Keep a diary.
Maintain a record.
Keep notes.

12. keep [verb]
Definition : supply with room and board
ตัวอย่างประโยค
He is keeping three women in the guest cottage.
Keep boarders.

13. keep [verb]
Definition : allow to remain in a place or position or maintain a property or feature
Synonym : continue, keep on, retain
ตัวอย่างประโยค
We cannot continue several servants any longer.
She retains a lawyer.
The family's fortune waned and they could not keep their household staff.
Our grant has run out and we cannot keep you on.
We kept the work going as long as we could.
She retained her composure.
This garment retains its shape even after many washings.

14. keep [verb]
Definition : supply with necessities and support
Synonym : maintain, sustain
ตัวอย่างประโยค
She alone sustained her family.
The money will sustain our good cause.
There's little to earn and many to keep.

15. keep [verb]
Definition : fail to spoil or rot
Synonym : stay fresh
ตัวอย่างประโยค
These potatoes keep for a long time.

16. keep [verb]
Definition : behave as expected during of holidays or rites
Synonym : celebrate, observe
ตัวอย่างประโยค
Keep the commandments.
Celebrate Christmas.
Observe Yom Kippur.

17. keep [verb]
Definition : keep under control
keep in check
Synonym : hold back, keep back, restrain
ตัวอย่างประโยค
Suppress a smile.
Keep your temper.
Keep your cool.

18. keep [verb]
Definition : maintain in safety from injury, harm, or danger
Synonym : preserve
ตัวอย่างประโยค
May God keep you.

19. keep [verb]
Definition : raise
ตัวอย่างประโยค
She keeps a few chickens in the yard.
He keeps bees.

20. keep [verb]
Definition : retain rights to
Synonym : hold open, keep open, save
ตัวอย่างประโยค
Keep my job for me while I give birth.
Keep my seat, please.
Keep open the possibility of a merger.

21. keep [verb]
Definition : store or keep customarily
ตัวอย่างประโยค
Where do you keep your gardening tools?.

22. keep [verb]
Definition : have as a supply
ตัวอย่างประโยค
I always keep batteries in the freezer.
Keep food for a week in the pantry.
She keeps a sixpack and a week's worth of supplies in the refrigerator.

23. keep [verb]
Definition : maintain for use and service
Synonym : maintain
ตัวอย่างประโยค
I keep a car in the countryside.
She keeps an apartment in Paris for her shopping trips.

24. keep [verb]
Definition : hold and prevent from leaving
ตัวอย่างประโยค
The student was kept after school.

25. keep [verb]
Definition : prevent (food) from rotting
Synonym : preserve
ตัวอย่างประโยค
Preserved meats.
Keep potatoes fresh.


ETdict.com, Copyright ©