คำแปล kind แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ kind อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

kind แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. kind [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ใจดี
Synonym : compassionate, generous
Antonym : cruel
คำที่เกี่ยวข้อง : ใจบุญ, เกื้อกูล, เมตตา, กรุณา

2. kind [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : อ่อนโยน
Synonym : agreeable, gentle
Antonym : aggressive
คำที่เกี่ยวข้อง : นุ่มนวล, เอาอกเอาใจ, เต็มไปด้วยความเอาใจใส่

3. kind [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ชนิด
Synonym : type, group
คำที่เกี่ยวข้อง : ประเภท, พวก, ประการ, แบบ, พรรณ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does kind mean?
The meaning of kind .
1. kind [noun]
Definition : a category of things distinguished by some common characteristic or quality
Synonym : form, sort, variety
ตัวอย่างประโยค
Sculpture is a form of art.
What kinds of desserts are there?.

2. kind [adjective]
Definition : having or showing a tender and considerate and helpful nature
used especially of persons and their behavior
ตัวอย่างประโยค
Kind to sick patients.
A kind master.
Kind words showing understanding and sympathy.
Thanked her for her kind letter.

3. kind [adjective]
Definition : agreeable, conducive to comfort
Synonym : genial
ตัวอย่างประโยค
A dry climate kind to asthmatics.
The genial sunshine.
Hot summer pavements are anything but kind to the feet.

4. kind [adjective]
Definition : tolerant and forgiving under provocation
Synonym : tolerant
ตัวอย่างประโยค
Our neighbor was very kind about the window our son broke.


ETdict.com, Copyright ©