คำแปล labour แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ labour อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

labour แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. labour [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กระทำด้วยความยากลำบาก
Synonym : grind
คำที่เกี่ยวข้อง : อุตสาหะ, พยายาม, พากเพียร

2. labour [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : กระบวนการในการคลอดบุตร (โดยเฉพาะการหดตัวของกล้ามเนื้อ)
Synonym : parturition

3. labour [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : โคลงเคลง (เรือ)
Synonym : roll, pitch
คำที่เกี่ยวข้อง : โคลงไปมา

4. labour [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : งานที่ใช้พละกำลัง
Synonym : exertion, toil, work
Antonym : idleness,leisure,sloth,inertia
คำที่เกี่ยวข้อง : งานที่ต้องออกแรง

5. labour [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ชนชั้นแรงงาน
Synonym : working class
คำที่เกี่ยวข้อง : กรรมกร

6. labour [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ชนชั้นแรงงาน
Synonym : working class, proletariat
คำที่เกี่ยวข้อง : กรรมกร

7. labour [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ใช้เวลาและความพยายามมาก

8. labour [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำงานหนัก
Synonym : fag, drudge, travail, work
Antonym : rest
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำงานหามรุ่งหามค่ำ

9. labour [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : พยายามต่อสู้เพื่อจุดมุ่งหมาย
Synonym : strive
คำที่เกี่ยวข้อง : ต่อสู้เพื่อเป้าหมาย

10. labour [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ภาระ
Synonym : task
คำที่เกี่ยวข้อง : งาน, หน้าที่


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does labour mean?
The meaning of labour .
1. labour [noun]
Definition : a social class comprising those who do manual labor or work for wages
Synonym : labor, proletariat, working class
ตัวอย่างประโยค
There is a shortage of skilled labor in this field.

2. labour [noun]
Definition : concluding state of pregnancy
from the onset of contractions to the birth of a child
Synonym : childbed, confinement, labor, lying-in, parturiency, travail
ตัวอย่างประโยค
She was in labor for six hours.

3. labour [noun]
Definition : a political party formed in Great Britain in 1900
characterized by the promotion of labor's interests and formerly the socialization of key industries
Synonym : british labour party, labor, labour party

4. labour [noun]
Definition : productive work (especially physical work done for wages)
Synonym : labor, toil
ตัวอย่างประโยค
His labor did not require a great deal of skill.

5. labour [verb]
Definition : work hard
Synonym : dig, drudge, fag, grind, labor, moil, toil, travail
ตัวอย่างประโยค
She was digging away at her math homework.
Lexicographers drudge all day long.

6. labour [verb]
Definition : strive and make an effort to reach a goal
Synonym : drive, labor, push, tug
ตัวอย่างประโยค
She tugged for years to make a decent living.
We have to push a little to make the deadline!.
She is driving away at her doctoral thesis.

7. labour [verb]
Definition : undergo the efforts of childbirth
Synonym : labor


ETdict.com, Copyright ©