คำแปล lead time แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ lead time อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

lead time แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. lead time [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ช่วงเวลาระหว่างการวางแผนงานกับการผลิต


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does lead time mean?
The meaning of lead time .
1. lead time [noun]
Definition : the time interval between the initiation and the completion of a production process
ตัวอย่างประโยค
The lead times for many publications can vary tremendously.
Planning is an area where lead time can be reduced.


ETdict.com, Copyright ©