คำแปล leaf แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ leaf อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

leaf แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. leaf [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : กลีบ
Synonym : petal
คำที่เกี่ยวข้อง : กลีบดอก, กลีบดอกไม้

2. leaf [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : แตกใบอ่อน
คำที่เกี่ยวข้อง : ผลิใบอ่อน

3. leaf [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ใบไม้

4. leaf [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : หน้าหนังสือ
คำที่เกี่ยวข้อง : หน้ากระดาษ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does leaf mean?
The meaning of leaf .
1. leaf [noun]
Definition : the main organ of photosynthesis and transpiration in higher plants
Synonym : foliage, leafage

2. leaf [noun]
Definition : a sheet of any written or printed material (especially in a manuscript or book)
Synonym : folio

3. leaf [noun]
Definition : hinged or detachable flat section (as of a table or door)

4. leaf [verb]
Definition : look through a book or other written material
Synonym : flick, flip, riff, riffle, thumb
ตัวอย่างประโยค
He thumbed through the report.
She leafed through the volume.

5. leaf [verb]
Definition : turn over pages
ตัวอย่างประโยค
Leaf through a book.
Leaf a manuscript.

6. leaf [verb]
Definition : produce leaves, of plants


ETdict.com, Copyright ©