คำแปล leave แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ leave อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

leave แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. leave [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทอดทิ้ง
Synonym : abandon
คำที่เกี่ยวข้อง : ปล่อยไว้, ทิ้งไว้, ทิ้ง

2. leave [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ฝากไว้
คำที่เกี่ยวข้อง : ฝาก, ให้ไว้, มอบ, มอบไว้, มอบหมาย

3. leave [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เหลือ
คำที่เกี่ยวข้อง : เหลืออยู่, เหลือไว้

4. leave [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ออกจาก
Synonym : depart
คำที่เกี่ยวข้อง : จาก

5. leave [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ออกเดินทาง

6. leave [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การลาหยุด
Synonym : furlough, vacation
คำที่เกี่ยวข้อง : การลาพัก, การลา

7. leave [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การอนุญาต
Synonym : permission

8. leave [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การอำลา
Synonym : farewell, leave-taking, parting
คำที่เกี่ยวข้อง : การกล่าวลา

9. leave [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : แตกใบอ่อน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does leave mean?
The meaning of leave .
1. leave [noun]
Definition : the period of time during which you are absent from work or duty
Synonym : leave of absence
ตัวอย่างประโยค
A ten day's leave to visit his mother.

2. leave [noun]
Definition : permission to do something
ตัวอย่างประโยค
She was granted leave to speak.

3. leave [noun]
Definition : the act of departing politely
Synonym : farewell, leave-taking, parting
ตัวอย่างประโยค
He disliked long farewells.
He took his leave.
Parting is such sweet sorrow.

4. leave [verb]
Definition : go away from a place
Synonym : go away, go forth
ตัวอย่างประโยค
At what time does your train leave?.
She didn't leave until midnight.
The ship leaves at midnight.

5. leave [verb]
Definition : go and leave behind, either intentionally or by neglect or forgetfulness
ตัวอย่างประโยค
She left a mess when she moved out.
His good luck finally left him.
Her husband left her after 20 years of marriage.
She wept thinking she had been left behind.

6. leave [verb]
Definition : act or be so as to become in a specified state
ตัวอย่างประโยค
The inflation left them penniless.
The president's remarks left us speechless.

7. leave [verb]
Definition : leave unchanged or undisturbed or refrain from taking
Synonym : leave alone, leave behind
ตัวอย่างประโยค
Leave it as is.
Leave the young fawn alone.
Leave the flowers that you see in the park behind.

8. leave [verb]
Definition : move out of or depart from
Synonym : exit, get out, go out
ตัวอย่างประโยค
Leave the room.
The fugitive has left the country.

9. leave [verb]
Definition : make a possibility or provide opportunity for
permit to be attainable or cause to remain
Synonym : allow, allow for, provide
ตัวอย่างประโยค
This leaves no room for improvement.
The evidence allows only one conclusion.
Allow for mistakes.
Leave lots of time for the trip.
This procedure provides for lots of leeway.

10. leave [verb]
Definition : have as a result or residue
Synonym : lead, result
ตัวอย่างประโยค
The water left a mark on the silk dress.
Her blood left a stain on the napkin.

11. leave [verb]
Definition : remove oneself from an association with or participation in
Synonym : depart, pull up stakes
ตัวอย่างประโยค
She wants to leave.
The teenager left home.
She left her position with the Red Cross.
He left the Senate after two terms.
After 20 years with the same company, she pulled up stakes.

12. leave [verb]
Definition : put into the care or protection of someone
Synonym : entrust
ตัวอย่างประโยค
He left the decision to his deputy.
Leave your child the nurse's care.

13. leave [verb]
Definition : leave or give by will after one's death
Synonym : bequeath, will
ตัวอย่างประโยค
My aunt bequeathed me all her jewelry.
My grandfather left me his entire estate.

14. leave [verb]
Definition : have left or have as a remainder
ตัวอย่างประโยค
That left the four of us.
19 minus 8 leaves 11.

15. leave [verb]
Definition : be survived by after one's death
Synonym : leave behind
ตัวอย่างประโยค
He left six children.
At her death, she left behind her husband and 11 cats.

16. leave [verb]
Definition : transmit (knowledge or skills)
Synonym : give, impart, pass on
ตัวอย่างประโยค
Give a secret to the Russians.
Leave your name and address here.
Impart a new skill to the students.

17. leave [verb]
Definition : leave behind unintentionally
Synonym : forget
ตัวอย่างประโยค
I forgot my umbrella in the restaurant.
I left my keys inside the car and locked the doors.


ETdict.com, Copyright ©