คำแปล left-handed แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ left-handed อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

left-handed แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. left-handed [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : กำกวม
Synonym : ambiguous, doubtful, insincere
คำที่เกี่ยวข้อง : คลุมเครือ, น่าสงสัย, ไม่จริงใจ

2. left-handed [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เงอะงะ
Synonym : awkward, clumsy
คำที่เกี่ยวข้อง : งุ่มง่าม

3. left-handed [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งใช้มือซ้าย

4. left-handed [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ถนัดซ้าย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does left-handed mean?
The meaning of left-handed .
1. left-handed [adjective]
Definition : using or intended for the left hand
Synonym : left-handed
ตัวอย่างประโยค
Left-handed golfers need left-handed clubs.
Left-handed scissors.

2. left-handed [adjective]
Definition : (of marriages) illicit or informal
Synonym : left-handed
ตัวอย่างประโยค
In Colonial America left-handed marriages between Frenchmen and Indians were frequent.

3. left-handed [adjective]
Definition : (of marriages) of a marriage between one of royal or noble birth and one of lower rank
valid but with the understanding that the rank of the inferior remains unchanged and offspring do not succeed to titles or property of the superior
Synonym : left-handed, morganatic

4. left-handed [adjective]
Definition : rotating to the left
Synonym : left-handed, levorotary, levorotatory

5. left-handed [adjective]
Definition : ironically ambiguous
Synonym : left-handed
ตัวอย่างประโยค
A left-handed compliment.

6. left-handed [adjective]
Definition : lacking physical movement skills, especially with the hands
Synonym : bumbling, bungling, butterfingered, ham-fisted, ham-handed, handless, heavy-handed, left-handed
ตัวอย่างประโยค
A bumbling mechanic.
A bungling performance.
Ham-handed governmental interference.
Could scarcely empty a scuttle of ashes, so handless was the poor creature.


ETdict.com, Copyright ©