คำแปล legal แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ legal อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

legal แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. legal [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เกี่ยวกับกฎหมาย
คำที่เกี่ยวข้อง : เกี่ยวกับศาลกฎหมาย

2. legal [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

3. legal [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ถูกต้องตามกฎหมาย
Synonym : licit, legitimate, lawful
Antonym : illicit,illegal,unlawful
คำที่เกี่ยวข้อง : ถูกกฎหมาย, ชอบด้วยกฎหมาย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does legal mean?
The meaning of legal .
1. legal [adjective]
Definition : established by or founded upon law or official or accepted rules

2. legal [adjective]
Definition : of or relating to jurisprudence
ตัวอย่างประโยค
Legal loophole.

3. legal [adjective]
Definition : having legal efficacy or force
Synonym : effectual, sound
ตัวอย่างประโยค
A sound title to the property.

4. legal [adjective]
Definition : relating to or characteristic of the profession of law
ตัวอย่างประโยค
The legal profession.

5. legal [adjective]
Definition : allowed by official rules
ตัวอย่างประโยค
A legal pass receiver.


ETdict.com, Copyright ©