คำแปล lesson แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ lesson อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

lesson แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. lesson [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การว่ากล่าวเพื่อสั่งสอนให้ดีขึ้น
Synonym : reproof, rebuke

2. lesson [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ตอนหนึ่งในพระคัมภีร์
คำที่เกี่ยวข้อง : ส่วนหรือบทในคัมภีร์

3. lesson [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ตัวอย่าง
คำที่เกี่ยวข้อง : ตัวอย่างสอนใจ, เยี่ยงอย่าง, แบบอย่าง

4. lesson [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : บทเรียน
คำที่เกี่ยวข้อง : ชั้นเรียน, ชั่วโมงเรียน

5. lesson [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ว่ากล่าว
คำที่เกี่ยวข้อง : ตักเตือน, ตำหนิ

6. lesson [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : สั่งสอน
Synonym : teach, instruct
คำที่เกี่ยวข้อง : สอน, ให้บทเรียน

7. lesson [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สิ่งที่เรียนรู้จากประสบการณ์
คำที่เกี่ยวข้อง : บทเรียนในชีวิต


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does lesson mean?
The meaning of lesson .
1. lesson [noun]
Definition : a unit of instruction
ตัวอย่างประโยค
He took driving lessons.

2. lesson [noun]
Definition : punishment intended as a warning to others
Synonym : deterrent example, example, object lesson
ตัวอย่างประโยค
They decided to make an example of him.

3. lesson [noun]
Definition : the significance of a story or event
Synonym : moral
ตัวอย่างประโยค
The moral of the story is to love thy neighbor.

4. lesson [noun]
Definition : a task assigned for individual study
ตัวอย่างประโยค
He did the lesson for today.


ETdict.com, Copyright ©