คำแปล letter แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ letter อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

letter แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. letter [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เขียนตัวอักษร
คำที่เกี่ยวข้อง : เขียนตัวหนังสือ

2. letter [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เขียนตัวอักษร

3. letter [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : จดหมาย
คำที่เกี่ยวข้อง : สาร, หนังสือราชการ, เอกสาร, หนังสือ

4. letter [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ตัวอักษร
Synonym : character, alphabet
คำที่เกี่ยวข้อง : ตัวหนังสือ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does letter mean?
The meaning of letter .
1. letter [noun]
Definition : a written message addressed to a person or organization
Synonym : missive
ตัวอย่างประโยค
Mailed an indignant letter to the editor.

2. letter [noun]
Definition : the conventional characters of the alphabet used to represent speech
Synonym : alphabetic character, letter of the alphabet
ตัวอย่างประโยค
His grandmother taught him his letters.

3. letter [noun]
Definition : owner who lets another person use something (housing usually) for hire

4. letter [noun]
Definition : a strictly literal interpretation (as distinct from the intention)
ตัวอย่างประโยค
He followed instructions to the letter.
He obeyed the letter of the law.

5. letter [noun]
Definition : an award earned by participation in a school sport
Synonym : varsity letter
ตัวอย่างประโยค
He won letters in three sports.

6. letter [verb]
Definition : win an athletic letter

7. letter [verb]
Definition : set down or print with letters

8. letter [verb]
Definition : mark letters on or mark with letters


ETdict.com, Copyright ©