คำแปล level แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ level อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

level แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. level [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : คงที่
Synonym : steady, consistent, unchanging
คำที่เกี่ยวข้อง : ไม่เปลี่ยนแปลง

2. level [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เครื่องมือวัดระดับ

3. level [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้เรียบ
Synonym : flatten
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้ราบ, ทำให้เสมอ, ทำให้ได้ระดับ

4. level [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ระดับ (มาตรฐาน, คุณภาพ)
Synonym : grade, tier
คำที่เกี่ยวข้อง : ระดับชั้น

5. level [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ระดับเดียวกัน
Synonym : equal
คำที่เกี่ยวข้อง : เสมอกัน, เท่ากัน

6. level [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ระดับตามแนวราบ
คำที่เกี่ยวข้อง : แนวนอน, พื้นราบ, ระนาบ, พื้นเรียบ

7. level [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ระดับตำแหน่ง
Synonym : rank, status

8. level [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ราบเรียบ
Synonym : flat, horizontal
คำที่เกี่ยวข้อง : แบนราบ, แบน, เรียบ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does level mean?
The meaning of level .
1. level [noun]
Definition : a position on a scale of intensity or amount or quality
Synonym : degree, grade
ตัวอย่างประโยค
A moderate grade of intelligence.
A high level of care is required.
It is all a matter of degree.

2. level [noun]
Definition : a relative position or degree of value in a graded group
Synonym : grade, tier
ตัวอย่างประโยค
Lumber of the highest grade.

3. level [noun]
Definition : a specific identifiable position in a continuum or series or especially in a process
Synonym : degree, point, stage
ตัวอย่างประโยค
A remarkable degree of frankness.
At what stage are the social sciences?.

4. level [noun]
Definition : height above ground
ตัวอย่างประโยค
The water reached ankle level.
The pictures were at the same level.

5. level [noun]
Definition : indicator that establishes the horizontal when a bubble is centered in a tube of liquid
Synonym : spirit level

6. level [noun]
Definition : a flat surface at right angles to a plumb line
Synonym : horizontal surface
ตัวอย่างประโยค
Park the car on the level.

7. level [noun]
Definition : an abstract place usually conceived as having depth
Synonym : layer, stratum
ตัวอย่างประโยค
A good actor communicates on several levels.
A simile has at least two layers of meaning.
The mind functions on many strata simultaneously.

8. level [noun]
Definition : a structure consisting of a room or set of rooms at a single position along a vertical scale
Synonym : floor, storey, story
ตัวอย่างประโยค
What level is the office on?.

9. level [verb]
Definition : aim at
ตัวอย่างประโยค
Level criticism or charges at somebody.

10. level [verb]
Definition : tear down so as to make flat with the ground
Synonym : dismantle, pull down, rase, raze, take down, tear down
ตัวอย่างประโยค
The building was levelled.

11. level [verb]
Definition : make level or straight
Synonym : even, even out, flush
ตัวอย่างประโยค
Level the ground.

12. level [verb]
Definition : direct into a position for use
Synonym : charge, point
ตัวอย่างประโยค
Point a gun.
He charged his weapon at me.

13. level [verb]
Definition : talk frankly with
lay it on the line
ตัวอย่างประโยค
I have to level with you.

14. level [verb]
Definition : become level or even
Synonym : level off
ตัวอย่างประโยค
The ground levelled off.

15. level [adjective]
Definition : having a surface without slope, tilt in which no part is higher or lower than another
Synonym : flat, plane
ตัวอย่างประโยค
A flat desk.
Acres of level farmland.
A plane surface.
Skirts sewn with fine flat seams.

16. level [adjective]
Definition : not showing abrupt variations
Synonym : unwavering
ตัวอย่างประโยค
Spoke in a level voice.
She gave him a level look.

17. level [adjective]
Definition : being on a precise horizontal plane
ตัวอย่างประโยค
A billiard table must be level.

18. level [adjective]
Definition : oriented at right angles to the plumb
ตัวอย่างประโยค
The picture is level.

19. level [adjective]
Definition : of the score in a contest
Synonym : even, tied
ตัวอย่างประโยค
The score is tied.


ETdict.com, Copyright ©