คำแปล librarianship แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ librarianship อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

librarianship แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. librarianship [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ตำแหน่งบรรณารักษ์

2. librarianship [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : บรรณารักษ์ศาสตร์
Synonym : librarian science


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does librarianship mean?
The meaning of librarianship .
1. librarianship [noun]
Definition : the position of librarian


ETdict.com, Copyright ©