คำแปล lie แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ lie อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

lie แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. lie [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การหลอกลวง
Synonym : imposture
คำที่เกี่ยวข้อง : การพูดโกหก

2. lie [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : โกหก
Synonym : tell a lie, misspeak
คำที่เกี่ยวข้อง : พูดเท็จ, พูดไม่จริง, พูดโกหก

3. lie [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คำโกหก
Synonym : falsification, prevarication
Antonym : truth
คำที่เกี่ยวข้อง : คำกล่าวเท็จ, คำเท็จ

4. lie [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ได้รับผลโดยการโกหก

5. lie [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : หลอกหลวง
Synonym : deceive
คำที่เกี่ยวข้อง : หลอก

6. lie [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ตั้งอยู่
Synonym : be located
คำที่เกี่ยวข้อง : จอดอยู่, อยู่กับที่, อยู่

7. lie [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ตำแหน่งที่ตั้งอยู่
Synonym : place, location, site
คำที่เกี่ยวข้อง : การตั้งอยู่, การวางอยู่, การวาง

8. lie [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ตำแหน่งที่วางลูกกอลฟ์

9. lie [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ถูกฝังอยู่
Synonym : be buried, entombed

10. lie [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ที่ซ่อน (ของสัตว์)

11. lie [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : นอน
Synonym : rest, recline
Antonym : stand
คำที่เกี่ยวข้อง : เอนลง, หมอบ, เอกเขนก

12. lie [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : แผ่กว้าง
Synonym : extend, stretch
คำที่เกี่ยวข้อง : เหยียดยาว, ขยาย

13. lie [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ยังคงอยู่
คำที่เกี่ยวข้อง : มีอยู่

14. lie [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : วาง
Synonym : lay
Antonym : stand


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does lie mean?
The meaning of lie .
1. lie [noun]
Definition : a statement that deviates from or perverts the truth
Synonym : prevarication

2. lie [noun]
Definition : Norwegian diplomat who was the first Secretary General of the United Nations (1896-1968)
Synonym : trygve halvden lie, trygve lie

3. lie [noun]
Definition : position or manner in which something is situated

4. lie [verb]
Definition : be located or situated somewhere
occupy a certain position

5. lie [verb]
Definition : be lying, be prostrate
be in a horizontal position
ตัวอย่างประโยค
The sick man lay in bed all day.
The books are lying on the shelf.

6. lie [verb]
Definition : originate (in)
Synonym : consist, dwell, lie in
ตัวอย่างประโยค
The problems dwell in the social injustices in this country.

7. lie [verb]
Definition : be and remain in a particular state or condition
ตัวอย่างประโยค
Lie dormant.

8. lie [verb]
Definition : tell an untruth
pretend with intent to deceive
ตัวอย่างประโยค
Don't lie to your parents.
She lied when she told me she was only 29.

9. lie [verb]
Definition : have a place in relation to something else
Synonym : rest
ตัวอย่างประโยค
The fate of Bosnia lies in the hands of the West.
The responsibility rests with the Allies.

10. lie [verb]
Definition : assume a reclining position
Synonym : lie down
ตัวอย่างประโยค
Lie down on the bed until you feel better.


ETdict.com, Copyright ©