คำแปล like แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ like อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

like แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. like [preposition, คำบุพบท]
คำแปล/ความหมาย : เช่น
Synonym : such as
คำที่เกี่ยวข้อง : ดังเช่น, ตัวอย่างเช่น

2. like [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เท่ากัน
Synonym : equal, equivalent, same
Antonym : unlike,unequal
คำที่เกี่ยวข้อง : เท่าเทียมกัน, เสมอกัน

3. like [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : น่าจะเป็นไปได้
Synonym : likely
คำที่เกี่ยวข้อง : เป็นไปได้, เหมือนว่าจะ

4. like [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ประเภทเดียวกัน
คำที่เกี่ยวข้อง : จำพวกเดียวกัน

5. like [preposition, คำบุพบท]
คำแปล/ความหมาย : เป็นลักษณะเฉพาะ
คำที่เกี่ยวข้อง : ลักษณะพิเศษ

6. like [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เหมือนกัน
Synonym : similar
Antonym : unlike,dissimilar,different
คำที่เกี่ยวข้อง : คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน

7. like [preposition, คำบุพบท]
คำแปล/ความหมาย : เหมือนกับ
Synonym : similar to
คำที่เกี่ยวข้อง : เหมือนกันกับ, คล้ายกันกับ

8. like [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ชอบ
Synonym : enjoy
Antonym : dislike,distaste
คำที่เกี่ยวข้อง : นิยม, พอใจ, ถูกใจ, ชื่นชอบ

9. like [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ต้องการ
Synonym : desire, want, wish
คำที่เกี่ยวข้อง : ปรารถนา

10. like [suffix, ปัจจัย]
คำแปล/ความหมาย : เหมือน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does like mean?
The meaning of like .
1. like [noun]
Definition : a similar kind
Synonym : the like, the likes of
ตัวอย่างประโยค
Dogs, foxes, and the like.
We don't want the likes of you around here.

2. like [noun]
Definition : a kind of person
Synonym : ilk
ตัวอย่างประโยค
We'll not see his like again.
I can't tolerate people of his ilk.

3. like [verb]
Definition : prefer or wish to do something
Synonym : care, wish
ตัวอย่างประโยค
Do you care to try this dish?.
Would you like to come along to the movies?.

4. like [verb]
Definition : find enjoyable or agreeable
ตัวอย่างประโยค
I like jogging.
She likes to read Russian novels.

5. like [verb]
Definition : be fond of
ตัวอย่างประโยค
I like my nephews.

6. like [verb]
Definition : feel about or towards
consider, evaluate, or regard
ตัวอย่างประโยค
How did you like the President's speech last night?.

7. like [verb]
Definition : want to have
ตัวอย่างประโยค
I'd like a beer now!.

8. like [adjective]
Definition : resembling or similar
having the same or some of the same characteristics
often used in combination
Synonym : similar
ตัวอย่างประโยค
Suits of like design.
A limited circle of like minds.
Members of the cat family have like dispositions.
As like as two peas in a pod.
Doglike devotion.
A dreamlike quality.

9. like [adjective]
Definition : equal in amount or value
Synonym : same
ตัวอย่างประโยค
Like amounts.
Equivalent amounts.
The same amount.
Gave one six blows and the other a like number.
The same number.

10. like [adjective]
Definition : having the same or similar characteristics
Synonym : alike, similar
ตัวอย่างประโยค
All politicians are alike.
They looked utterly alike.
Friends are generally alike in background and taste.

11. like [adjective]
Definition : conforming in every respect
Synonym : comparable, corresponding
ตัวอย่างประโยค
Boxes with corresponding dimensions.
The like period of the preceding year.


ETdict.com, Copyright ©