คำแปล live แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ live อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

live แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. live [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ดำเนินชีวิต
คำที่เกี่ยวข้อง : ใช้ชีวิต

2. live [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ดำเนินชีวิต
คำที่เกี่ยวข้อง : ใช้ชีวิต

3. live [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ต่อเข้ากับแหล่งพลังงานไฟฟ้า
Synonym : charged

4. live [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ถ่ายทอดสด
Synonym : unfilmed, untaped

5. live [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : ถ่ายทอดสด

6. live [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่เกี่ยวข้องกับความสนใจในปัจจุบัน
Synonym : current

7. live [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ประสบ
Synonym : experience

8. live [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : มีชีวิต
Synonym : alive, living
Antonym : dead
คำที่เกี่ยวข้อง : คงอยู่, เป็นๆ, ไม่ตาย

9. live [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : มีชีวิตชีวา (คำไม่เป็นทางการ)
Synonym : lively
คำที่เกี่ยวข้อง : เต็มไปด้วยชีวิตชีวา

10. live [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : มีชีวิตอยู่
Synonym : be alive

11. live [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ไม่ด้าน (กระสุน)
Synonym : loaded, unexploded

12. live [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ยังคงมีชีวิตอยู่

13. live [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ยังคงอยู่ (ชีวิต, การกระทำ, ความทรงจำ)
Synonym : continue, last, endure

14. live [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ยังชีพด้วย
คำที่เกี่ยวข้อง : ประทังชีวิตด้วย

15. live [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ยังไม่ระเบิด

16. live [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ยืดหยุ่นได้ (คำไม่เป็นทางการ)
Synonym : elastic
คำที่เกี่ยวข้อง : เด้งได้

17. live [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ลุก (ถ่านไฟ)
Synonym : burning, glowing
Antonym : dead
คำที่เกี่ยวข้อง : คุแดง

18. live [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : สนุกกับชีวิตอย่างเต็มที่
คำที่เกี่ยวข้อง : ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนาน

19. live [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : สว่าง (สี)
Synonym : bright, vivid
คำที่เกี่ยวข้อง : สดใส

20. live [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : อาจปะทุได้อีก
Synonym : active


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does live mean?
The meaning of live .
1. live [verb]
Definition : inhabit or live in
be an inhabitant of
Synonym : dwell, inhabit, populate
ตัวอย่างประโยค
People lived in Africa millions of years ago.
The people inhabited the islands that are now deserted.
This kind of fish dwells near the bottom of the ocean.
Deer are populating the woods.

2. live [verb]
Definition : lead a certain kind of life
live in a certain style
ตัวอย่างประโยค
We had to live frugally after the war.

3. live [verb]
Definition : continue to live through hardship or adversity
Synonym : endure, go, hold out, hold up, last, live on, survive
ตัวอย่างประโยค
We went without water and food for 3 days.
These superstitions survive in the backwaters of America.
The race car driver lived through several very serious accidents.
How long can a person last without food and water?.

4. live [verb]
Definition : support oneself
Synonym : exist, subsist, survive
ตัวอย่างประโยค
He could barely exist on such a low wage.
Can you live on $2000 a month in New York City?.
Many people in the world have to subsist on $1 a day.

5. live [verb]
Definition : have life, be alive
Synonym : be
ตัวอย่างประโยค
Our great leader is no more.
My grandfather lived until the end of war.

6. live [verb]
Definition : have firsthand knowledge of states, situations, emotions, or sensations
Synonym : experience, know
ตัวอย่างประโยค
I know the feeling!.
Have you ever known hunger?.
I have lived a kind of hell when I was a drug addict.
The holocaust survivors have lived a nightmare.
I lived through two divorces.

7. live [verb]
Definition : pursue a positive and satisfying existence
ตัวอย่างประโยค
You must accept yourself and others if you really want to live.

8. live [adjective]
Definition : actually being performed at the time of hearing or viewing
Synonym : unrecorded
ตัวอย่างประโยค
A live television program.
Brought to you live from Lincoln Center.
Live entertainment involves performers actually in the physical presence of a live audience.

9. live [adjective]
Definition : exerting force or containing energy
ตัวอย่างประโยค
Live coals.
Tossed a live cigarette out the window.
Got a shock from a live wire.
Live ore is unmined ore.
A live bomb.
A live ball is one in play.

10. live [adjective]
Definition : possessing life
Synonym : alive
ตัวอย่างประโยค
The happiest person alive.
The nerve is alive.
Doctors are working hard to keep him alive.
Burned alive.
A live canary.

11. live [adjective]
Definition : highly reverberant
ตัวอย่างประโยค
A live concert hall.

12. live [adjective]
Definition : charged with an explosive
ตัวอย่างประโยค
Live ammunition.
A live bomb.

13. live [adjective]
Definition : elastic
rebounds readily
Synonym : bouncy, lively, resilient, springy
ตัวอย่างประโยค
Clean bouncy hair.
A lively tennis ball.
As resilient as seasoned hickory.
Springy turf.

14. live [adjective]
Definition : abounding with life and energy
ตัวอย่างประโยค
The club members are a really live bunch.

15. live [adjective]
Definition : in current use or ready for use
ตัวอย่างประโยค
Live copy is ready to be set in type or already set but not yet proofread.

16. live [adjective]
Definition : of current relevance
ตัวอย่างประโยค
A live issue.
Still a live option.

17. live [adjective]
Definition : charged or energized with electricity
Synonym : hot
ตัวอย่างประโยค
A hot wire.
A live wire.

18. live [adjective]
Definition : capable of erupting
Synonym : alive
ตัวอย่างประโยค
A live volcano.
The volcano is very much alive.

19. live [adverb]
Definition : not recorded
ตัวอย่างประโยค
The opera was broadcast live.


ETdict.com, Copyright ©