คำแปล live up to แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ live up to อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

live up to แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. live up to [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ดำเนินชีวิตไปตาม (ความหวัง)
Synonym : act up to
คำที่เกี่ยวข้อง : เป็นไปตามความคาดหวัง

2. live up to [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ดำรงชีวิตโดยยึดตาม (กฎเกณฑ์, หลักการ, มาตรฐานฯลฯ)

3. live up to [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ลอกแบบ
คำที่เกี่ยวข้อง : ถอดแบบ, เลียนแบบ, ลอกเลียน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does live up to mean?
The meaning of live up to .
1. live up to [verb]
Definition : meet the requirements or expectations of
Synonym : fulfil, fulfill, satisfy


ETdict.com, Copyright ©