คำแปล load แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ load อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

load แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. load [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ของบรรทุก
คำที่เกี่ยวข้อง : สินค้าที่บรรทุก

2. load [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เข้าไปในยานพาหนะ

3. load [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เครื่องมือรับพลังงานไฟฟ้า

4. load [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ถ่ายข้อมูลหรือโปรแกรมในคอมพิวเตอร์

5. load [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้หนักใจ
Synonym : weight, encumber
Antonym : disburden
คำที่เกี่ยวข้อง : เป็นภาระหนัก

6. load [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : น้ำหนักถ่วง
คำที่เกี่ยวข้อง : น้ำหนัก

7. load [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : น้ำหนักบรรทุก
คำที่เกี่ยวข้อง : ระวางน้ำหนัก

8. load [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : บรรจุ (ฟิล์มในกล้องถ่ายรูป)

9. load [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : บรรจุกระสุน
Synonym : prime, ready, prepare for shooting

10. load [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : บรรจุกระสุน
Synonym : prime, ready, prepare for shooting

11. load [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : บรรทุก (สินค้า)
Synonym : fill, put goods on, take on cargo
Antonym : unload,unpack,take off cargo

12. load [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : บรรทุก (สินค้า)
Synonym : fill, put goods on, take on cargo
Antonym : unload,unpack,take off cargo

13. load [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ปริมาณงาน
คำที่เกี่ยวข้อง : ปริมาณงานที่มอบหมายให้คนหรือเครื่องจักรทำ

14. load [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้

15. load [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ปริมาณเสื้อผ้าที่ซักในเครื่องซักผ้า

16. load [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เพิ่มน้ำหนัก
คำที่เกี่ยวข้อง : ถ่วงน้ำหนัก

17. load [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ภาระ
Synonym : weight, encumbrance
คำที่เกี่ยวข้อง : หน้าที่, ความรับผิดชอบ

18. load [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ใส่ดิสก์หรือเทปลงในคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่น


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does load mean?
The meaning of load .
1. load [noun]
Definition : weight to be borne or conveyed
Synonym : burden, loading

2. load [noun]
Definition : a quantity that can be processed or transported at one time
Synonym : loading
ตัวอย่างประโยค
The system broke down under excessive loads.

3. load [noun]
Definition : goods carried by a large vehicle
Synonym : cargo, consignment, freight, lading, loading, payload, shipment

4. load [noun]
Definition : an amount of alcohol sufficient to intoxicate
ตัวอย่างประโยค
He got a load on and started a brawl.

5. load [noun]
Definition : the power output of a generator or power plant

6. load [noun]
Definition : an onerous or difficult concern
Synonym : burden, encumbrance, incumbrance, onus
ตัวอย่างประโยค
The burden of responsibility.
That's a load off my mind.

7. load [noun]
Definition : a deposit of valuable ore occurring within definite boundaries separating it from surrounding rocks
Synonym : lode

8. load [noun]
Definition : the front part of a guided missile or rocket or torpedo that carries the nuclear or explosive charge or the chemical or biological agents
Synonym : payload, warhead

9. load [noun]
Definition : electrical device to which electrical power is delivered

10. load [verb]
Definition : fill or place a load on
Synonym : lade, laden, load up
ตัวอย่างประโยค
Load a car.
Load the truck with hay.

11. load [verb]
Definition : provide (a device) with something necessary
Synonym : charge
ตัวอย่างประโยค
He loaded his gun carefully.
Load the camera.

12. load [verb]
Definition : transfer from a storage device to a computer's memory

13. load [verb]
Definition : put (something) on a structure or conveyance
ตัวอย่างประโยค
Load the bags onto the trucks.

14. load [verb]
Definition : corrupt, debase, or make impure by adding a foreign or inferior substance
often by replacing valuable ingredients with inferior ones
Synonym : adulterate, debase, dilute, stretch
ตัวอย่างประโยค
Adulterate liquor.


ETdict.com, Copyright ©