คำแปล long แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ long อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

long แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. long [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : กางเกงขายาว
Synonym : long pants

2. long [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ยาว (จำนวน, ความสูง, ระยะเวลา, ระยะทาง)
Synonym : lengthy, longish, extended
Antonym : short

3. long [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : ยาวนาน
คำที่เกี่ยวข้อง : นาน, มีระยะนาน

4. long [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ยาวนาน (อดีต, ความทรงจำ)
Synonym : prolonged, enduring, lengthy
Antonym : short,brief
คำที่เกี่ยวข้อง : นาน

5. long [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ยืดยาว (รายการต่างๆ)

6. long [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เวลานาน
คำที่เกี่ยวข้อง : เวลาที่ยาวนาน

7. long [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ปรารถนา
Synonym : yearn, desire, wish
คำที่เกี่ยวข้อง : อยากได้, รอคอย, ต้องการ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does long mean?
The meaning of long .
1. long [verb]
Definition : desire strongly or persistently
Synonym : hanker, yearn

2. long [adjective]
Definition : primarily temporal sense
being or indicating a relatively great or greater than average duration or passage of time or a duration as specified
ตัวอย่างประโยค
A long life.
A long boring speech.
A long time.
A long friendship.
A long game.
Long ago.
An hour long.

3. long [adjective]
Definition : primarily spatial sense
of relatively great or greater than average spatial extension or extension as specified
ตัวอย่างประโยค
A long road.
A long distance.
Contained many long words.
Ten miles long.

4. long [adjective]
Definition : of relatively great height
ตัวอย่างประโยค
A race of long gaunt men.
Looked out the long French windows.

5. long [adjective]
Definition : good at remembering
Synonym : recollective, retentive, tenacious
ตัวอย่างประโยค
A retentive mind.
Tenacious memory.

6. long [adjective]
Definition : holding securities or commodities in expectation of a rise in prices
ตัวอย่างประโยค
Is long on coffee.
A long position in gold.

7. long [adjective]
Definition : (of speech sounds or syllables) of relatively long duration
ตัวอย่างประโยค
The English vowel sounds in `bate', `beat', `bite', `boat', `boot' are long.

8. long [adjective]
Definition : involving substantial risk
ตัวอย่างประโยค
Long odds.

9. long [adjective]
Definition : planning prudently for the future
Synonym : farseeing, farsighted, foresighted, foresightful, longsighted, prospicient
ตัวอย่างประโยค
Large goals that required farsighted policies.
Took a long view of the geopolitical issues.

10. long [adjective]
Definition : having or being more than normal or necessary:
ตัวอย่างประโยค
Long on brains.
In long supply.

11. long [adverb]
Definition : for an extended time or at a distant time
ตัวอย่างประโยค
A promotion long overdue.
Something long hoped for.
His name has long been forgotten.
Talked all night long.
How long will you be gone?.
Arrived long before he was expected.
It is long after your bedtime.

12. long [adverb]
Definition : for an extended distance


ETdict.com, Copyright ©