คำแปล loop แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ loop อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

loop แปลว่า

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. loop [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การตีลังกา (การบิน)

2. loop [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เคลื่อนที่เป็นรูปวงแหวน
Synonym : curve

3. loop [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ตีลังกา (เครื่องบิน)

4. loop [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ทางรถไฟที่ทำเป็นวงสำหรับเลี้ยวกลับ

5. loop [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้เคลื่อนที่เป็นรูปวงแหวน
Synonym : curve

6. loop [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้เป็นห่วง
Synonym : knot, encircle
คำที่เกี่ยวข้อง : ผูกเป็นห่วง

7. loop [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ผูกเป็นห่วง
Synonym : spiral
คำที่เกี่ยวข้อง : กลายเป็นห่วง

8. loop [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : รูกำแพง
Synonym : loophole

9. loop [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : วงจรปิด (กระแสไฟฟ้า)
Synonym : closed circuit

10. loop [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เส้นหรือรูปร่างที่มีลักษณะเป็นวงกลม

11. loop [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ห่วง
Synonym : circle, spiral, ring
คำที่เกี่ยวข้อง : บ่วง, ขมวด

12. loop [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ห่วงคุมกำเนิดที่ใส่เข้าไปในช่องคลอด
Synonym : contraceptive device


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does loop mean?
The meaning of loop .
1. loop [noun]
Definition : fastener consisting of a metal ring for lining a small hole to permit the attachment of cords or lines
Synonym : cringle, eyelet, grommet, grummet

2. loop [noun]
Definition : anything with a round or oval shape (formed by a curve that is closed and does not intersect itself)

3. loop [noun]
Definition : (computer science) a single execution of a set of instructions that are to be repeated
Synonym : iteration
ตัวอย่างประโยค
The solution took hundreds of iterations.

4. loop [noun]
Definition : an inner circle of advisors (especially under President Reagan)
ตัวอย่างประโยค
He's no longer in the loop.

5. loop [noun]
Definition : the basic pattern of the human fingerprint

6. loop [noun]
Definition : a computer program that performs a series of instructions repeatedly until some specified condition is satisfied

7. loop [noun]
Definition : the topology of a network whose components are serially connected in such a way that the last component is connected to the first component
Synonym : loop topology

8. loop [noun]
Definition : an intrauterine device in the shape of a loop

9. loop [noun]
Definition : a complete electrical circuit around which current flows or a signal circulates
Synonym : closed circuit

10. loop [noun]
Definition : a flight maneuver
aircraft flies a complete circle in the vertical plane
Synonym : loop-the-loop

11. loop [verb]
Definition : move in loops
ตัวอย่างประโยค
The bicycle looped around the tree.

12. loop [verb]
Definition : make a loop in
Synonym : intertwine
ตัวอย่างประโยค
Loop a rope.

13. loop [verb]
Definition : fly loops, perform a loop
ตัวอย่างประโยค
The stunt pilot looped his plane.

14. loop [verb]
Definition : wind around something in coils or loops
Synonym : coil, curl

15. loop [verb]
Definition : fasten or join with a loop
ตัวอย่างประโยค
He looped the watch through his belt.


ETdict.com, Copyright ©