คำแปล loose แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ loose อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

loose แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. loose [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : แก้
Synonym : untie, undo, untie, unfasten
คำที่เกี่ยวข้อง : แก้มัด, คลายปม

2. loose [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : คลอน
คำที่เกี่ยวข้อง : โยก, โคลงเคลง, ไม่แน่น

3. loose [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ช่างพูด
คำที่เกี่ยวข้อง : พูดมาก, พล่าม

4. loose [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งระบายท้อง

5. loose [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้หลวม
Synonym : ease
Antonym : tighten
คำที่เกี่ยวข้อง : ผ่อน, คลาย

6. loose [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ปลดเปลื้องจากพันธะ
Synonym : loosen, unbind
คำที่เกี่ยวข้อง : ปลดเปลื้องจากข้อผูกมัด

7. loose [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ปล่อย
คำที่เกี่ยวข้อง : ปล่อยตัว

8. loose [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ปล่อยให้เป็นอิสระ
Synonym : set free, release, liberate
คำที่เกี่ยวข้อง : ปล่อยจากการคุมขัง

9. loose [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ปล่อยอาวุธ
Synonym : shoot, fire
คำที่เกี่ยวข้อง : ยิง

10. loose [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เป็นอิสระ
Synonym : free, unconfined
Antonym : unbound,untied,unrestricted,unconfined
คำที่เกี่ยวข้อง : ไม่ถูกควบคุมตัว, ไม่ถูกผูก

11. loose [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : มาพร้อมกับเสมหะ

12. loose [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ไม่เกาะติดกัน
Synonym : not cohering
คำที่เกี่ยวข้อง : ไม่เกาะกันเป็นก้อน

13. loose [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ไม่ได้ควบคุมอย่างเข้มงวด
คำที่เกี่ยวข้อง : ไม่ได้จัดระเบียบอย่างจริงจัง

14. loose [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ไม่ได้จัดสรรให้ (เงิน)
Synonym : unused, unappropriated
คำที่เกี่ยวข้อง : ไม่ได้แยกไว้

15. loose [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ไม่ได้บรรจุในหีบห่อด้วยกัน
Synonym : not packaged

16. loose [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ไม่ได้ผูกแน่น
Synonym : slack
คำที่เกี่ยวข้อง : หย่อน

17. loose [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ไม่เที่ยงตรง
Synonym : vague, general, indefinite, imprecise
คำที่เกี่ยวข้อง : ไม่แน่นอน, ไม่ถูกต้อง

18. loose [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ไม่อัดแน่น
Synonym : not compact
คำที่เกี่ยวข้อง : ไม่แน่น, ไม่รวมกันแน่น

19. loose [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ยกสมอเรือขึ้น

20. loose [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ยิง (จรวด)
Synonym : shoot, fire, discharge
คำที่เกี่ยวข้อง : ปล่อยขีปนาวุธ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does loose mean?
The meaning of loose .
1. loose [verb]
Definition : grant freedom to
free from confinement
Synonym : free, liberate, release, unloose, unloosen

2. loose [verb]
Definition : turn loose or free from restraint
Synonym : let loose, unleash
ตัวอย่างประโยค
Let loose mines.
Loose terrible plagues upon humanity.

3. loose [verb]
Definition : make loose or looser
Synonym : loosen
ตัวอย่างประโยค
Loosen the tension on a rope.

4. loose [verb]
Definition : become loose or looser or less tight
Synonym : loosen, relax
ตัวอย่างประโยค
The noose loosened.
The rope relaxed.

5. loose [adjective]
Definition : not compact or dense in structure or arrangement
ตัวอย่างประโยค
Loose gravel.

6. loose [adjective]
Definition : (of a ball in sport) not in the possession or control of any player
ตัวอย่างประโยค
A loose ball.

7. loose [adjective]
Definition : not tight
not closely constrained or constricted or constricting
ตัวอย่างประโยค
Loose clothing.
The large shoes were very loose.

8. loose [adjective]
Definition : not officially recognized or controlled
Synonym : informal
ตัวอย่างประโยค
An informal agreement.
A loose organization of the local farmers.

9. loose [adjective]
Definition : not literal
Synonym : free, liberal
ตัวอย่างประโยค
A loose interpretation of what she had been told.
A free translation of the poem.

10. loose [adjective]
Definition : emptying easily or excessively
Synonym : lax
ตัวอย่างประโยค
Loose bowels.

11. loose [adjective]
Definition : not affixed
Synonym : unaffixed
ตัวอย่างประโยค
The stamp came loose.

12. loose [adjective]
Definition : not tense or taut
Synonym : slack
ตัวอย่างประโยค
The old man's skin hung loose and grey.
Slack and wrinkled skin.
Slack sails.
A slack rope.

13. loose [adjective]
Definition : (of textures) full of small openings or gaps
Synonym : open
ตัวอย่างประโยค
An open texture.
A loose weave.

14. loose [adjective]
Definition : lacking a sense of restraint or responsibility
Synonym : idle
ตัวอย่างประโยค
Idle talk.
A loose tongue.

15. loose [adjective]
Definition : not carefully arranged in a package
ตัวอย่างประโยค
A box of loose nails.

16. loose [adjective]
Definition : having escaped, especially from confinement
Synonym : at large, escaped, on the loose
ตัวอย่างประโยค
A convict still at large.
Searching for two escaped prisoners.
Dogs loose on the streets.
Criminals on the loose in the neighborhood.

17. loose [adjective]
Definition : casual and unrestrained in sexual behavior
Synonym : easy, light, promiscuous, sluttish, wanton
ตัวอย่างประโยค
Her easy virtue.
He was told to avoid loose (or light) women.
Wanton behavior.

18. loose [adverb]
Definition : without restraint
Synonym : free
ตัวอย่างประโยค
Cows in India are running loose.


ETdict.com, Copyright ©