คำแปล lose แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ lose อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

lose แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. lose [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กำจัด
Synonym : get rid of

2. lose [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เดินไปอย่างช้าๆ (นาฬิกา)
Synonym : run slow

3. lose [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำหาย
Synonym : mislay
Antonym : find
คำที่เกี่ยวข้อง : ตกหล่น, ตกหาย

4. lose [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : พ่ายแพ้
Antonym : win
คำที่เกี่ยวข้อง : แพ้, พ่าย

5. lose [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : พ่ายแพ้
Antonym : win
คำที่เกี่ยวข้อง : แพ้, พ่าย

6. lose [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ไม่ทันได้ยินหรือเห็น
คำที่เกี่ยวข้อง : ตามไม่ทัน

7. lose [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ไม่สามารถควบคุมได้
คำที่เกี่ยวข้อง : ไม่สามารถยับยั้งได้

8. lose [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ยอมจำนน
Synonym : forfeit
คำที่เกี่ยวข้อง : ยอมแพ้

9. lose [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : สูญเสีย
คำที่เกี่ยวข้อง : เสียไป

10. lose [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เสียเวลา (หรือโอกาส)
Synonym : waste

11. lose [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : หมกมุ่น
คำที่เกี่ยวข้อง : เพลิน, ลืมตัว

12. lose [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : หลงทาง
คำที่เกี่ยวข้อง : หลง

13. lose [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : หลบหนี
Synonym : escape, elude
คำที่เกี่ยวข้อง : หนี


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does lose mean?
The meaning of lose .
1. lose [verb]
Definition : fail to keep or to maintain
cease to have, either physically or in an abstract sense
ตัวอย่างประโยค
She lost her purse when she left it unattended on her seat.

2. lose [verb]
Definition : fail to win
ตัวอย่างประโยค
We lost the battle but we won the war.

3. lose [verb]
Definition : suffer the loss of a person through death or removal
ตัวอย่างประโยค
She lost her husband in the war.
The couple that wanted to adopt the child lost her when the biological parents claimed her.

4. lose [verb]
Definition : place (something) where one cannot find it again
Synonym : mislay, misplace
ตัวอย่างประโยค
I misplaced my eyeglasses.

5. lose [verb]
Definition : miss from one's possessions
lose sight of
ตัวอย่างประโยค
I've lost my glasses again!.

6. lose [verb]
Definition : allow to go out of sight
ตัวอย่างประโยค
The detective lost the man he was shadowing after he had to stop at a red light.

7. lose [verb]
Definition : fail to make money in a business
make a loss or fail to profit
Synonym : turn a loss
ตัวอย่างประโยค
I lost thousands of dollars on that bad investment!.
The company turned a loss after the first year.

8. lose [verb]
Definition : fail to get or obtain
ตัวอย่างประโยค
I lost the opportunity to spend a year abroad.

9. lose [verb]
Definition : retreat
Synonym : drop off, fall back, fall behind, recede

10. lose [verb]
Definition : fail to perceive or to catch with the senses or the mind
Synonym : miss
ตัวอย่างประโยค
I missed that remark.
She missed his point.
We lost part of what he said.

11. lose [verb]
Definition : be set at a disadvantage
Synonym : suffer
ตัวอย่างประโยค
This author really suffers in translation.


ETdict.com, Copyright ©