คำแปล lot แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ lot อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

lot แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. lot [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การจับสลาก

2. lot [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : จับสลาก
Synonym : cast, draw
คำที่เกี่ยวข้อง : จับฉลาก

3. lot [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : จับสลาก
Synonym : cast, draw
คำที่เกี่ยวข้อง : จับฉลาก

4. lot [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : จำนวนทั้งหมด (คำไม่เป็นทางการ)

5. lot [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : โชคชะตา
Synonym : destiny, fate, fortune
คำที่เกี่ยวข้อง : พรหมลิขิต, ชะตากรรม, วาสนา, เคราะห์กรรม

6. lot [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ที่ดิน
Synonym : piece of land
คำที่เกี่ยวข้อง : ผืนดิน, แปลงที่ดิน

7. lot [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : บ่อยครั้ง
Synonym : often
คำที่เกี่ยวข้อง : บ่อย

8. lot [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : แบ่งออกเป็นส่วนๆ
Synonym : divide, distribute
คำที่เกี่ยวข้อง : แบ่ง, แบ่งปัน, แบ่งส่วน

9. lot [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : พื้นที่ที่ใช้ประโยชน์โดยเฉพาะ

10. lot [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : มาก (จำนวน, ปริมาณ, ระดับ)
Synonym : a great amount
คำที่เกี่ยวข้อง : เป็นอันมาก

11. lot [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์
Synonym : film studio
คำที่เกี่ยวข้อง : โรงถ่ายทำภาพยนตร์

12. lot [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สลาก

13. lot [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ส่วนแบ่ง
Synonym : part, quota
คำที่เกี่ยวข้อง : ส่วนที่กำหนดให้

14. lot [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สิ่งของในการประมูล
Synonym : items in auction
คำที่เกี่ยวข้อง : สิ่งของในการขายทอดตลาด

15. lot [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สิ่งของหรือคนที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน
Synonym : group, crowd, gang
คำที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มคนหรือสิ่งของชนิดเดียวกัน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does lot mean?
The meaning of lot .
1. lot [noun]
Definition : (often followed by `of') a large number or amount or extent
Synonym : batch, deal, flock, good deal, great deal, hatful, heap, mass, mess, mickle, mint, mountain, muckle, passel, peck, pile, plenty, pot, quite a little
ตัวอย่างประโยค
A batch of letters.
A deal of trouble.
A lot of money.
He made a mint on the stock market.
See the rest of the winners in our huge passel of photos.
It must have cost plenty.
A slew of journalists.
A wad of money.

2. lot [noun]
Definition : a parcel of land having fixed boundaries
ตัวอย่างประโยค
He bought a lot on the lake.

3. lot [noun]
Definition : an unofficial association of people or groups
Synonym : band, circle, set
ตัวอย่างประโยค
The smart set goes there.
They were an angry lot.

4. lot [noun]
Definition : your overall circumstances or condition in life (including everything that happens to you)
Synonym : circumstances, destiny, fate, fortune, luck, portion
ตัวอย่างประโยค
Whatever my fortune may be.
Deserved a better fate.
Has a happy lot.
The luck of the Irish.
A victim of circumstances.
Success that was her portion.

5. lot [noun]
Definition : anything (straws or pebbles etc.) taken or chosen at random
Synonym : draw
ตัวอย่างประโยค
The luck of the draw.
They drew lots for it.

6. lot [noun]
Definition : any collection in its entirety
Synonym : bunch, caboodle
ตัวอย่างประโยค
She bought the whole caboodle.

7. lot [noun]
Definition : (Old Testament) nephew of Abraham
God destroyed Sodom and Gomorrah but chose to spare Lot and his family who were told to flee without looking back at the destruction

8. lot [verb]
Definition : divide into lots, as of land, for example

9. lot [verb]
Definition : administer or bestow, as in small portions
Synonym : administer, allot, deal, deal out, dish out, dispense, distribute, dole out, mete out, parcel out, shell out
ตัวอย่างประโยค
Administer critical remarks to everyone present.
Dole out some money.
Shell out pocket money for the children.
Deal a blow to someone.
The machine dispenses soft drinks.


ETdict.com, Copyright ©