คำแปล loud แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ loud อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

loud แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. loud [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ดัง
Synonym : resounding, deafening, stentorian
Antonym : quiet,soft
คำที่เกี่ยวข้อง : ส่งเสียงดัง, อึกทึก, กึกก้อง

2. loud [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เน้น
Synonym : emphatic, insistent

3. loud [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : บาดตา (แต่งตัว)
Synonym : gaudy, flashy, showy
คำที่เกี่ยวข้อง : ฉูดฉาด

4. loud [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : อย่างเสียงดัง
Synonym : aloud
Antonym : quietly,softly
คำที่เกี่ยวข้อง : อย่างอึกทึก, อย่างกึกก้อง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does loud mean?
The meaning of loud .
1. loud [adjective]
Definition : characterized by or producing sound of great volume or intensity
ตัวอย่างประโยค
A group of loud children.
Loud thunder.
Her voice was too loud.
Loud trombones.

2. loud [adjective]
Definition : tastelessly showy
Synonym : brassy, cheap, flash, flashy, garish, gaudy, gimcrack, meretricious, tacky, tatty, tawdry, trashy
ตัวอย่างประโยค
A flash car.
A flashy ring.
Garish colors.
A gaudy costume.
Loud sport shirts.
A meretricious yet stylish book.
Tawdry ornaments.

3. loud [adjective]
Definition : used chiefly as a direction or description in music
Synonym : forte
ตัวอย่างประโยค
The forte passages in the composition.

4. loud [adverb]
Definition : with relatively high volume
Synonym : aloud, loudly
ตัวอย่างประโยค
The band played loudly.
She spoke loudly and angrily.
He spoke loud enough for those at the back of the room to hear him.
Cried aloud for help.


ETdict.com, Copyright ©