คำแปล lunch แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ lunch อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

lunch แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. lunch [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เตรียมอาหารกลางวันให้

2. lunch [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : รับประทานอาหารกลางวัน
คำที่เกี่ยวข้อง : ทานอาหารกลางวัน, ทานข้าวเที่ยง

3. lunch [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : อาหารกลางวัน
คำที่เกี่ยวข้อง : ข้าวกลางวัน, ข้าวเที่ยง, มื้อกลางวัน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does lunch mean?
The meaning of lunch .
1. lunch [noun]
Definition : a midday meal
Synonym : dejeuner, luncheon, tiffin

2. lunch [verb]
Definition : take the midday meal
ตัวอย่างประโยค
At what time are you lunching?.

3. lunch [verb]
Definition : provide a midday meal for
ตัวอย่างประโยค
She lunched us well.


ETdict.com, Copyright ©