คำแปล maintenance แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ maintenance อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

maintenance แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. maintenance [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การรักษาสภาพ
Synonym : upkeep, continuation, preservation
คำที่เกี่ยวข้อง : การผดุง, การทะนุบำรุง, การดูแลรักษา


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does maintenance mean?
The meaning of maintenance .
1. maintenance [noun]
Definition : activity involved in maintaining something in good working order
Synonym : care, upkeep
ตัวอย่างประโยค
He wrote the manual on car care.

2. maintenance [noun]
Definition : means of maintenance of a family or group

3. maintenance [noun]
Definition : court-ordered support paid by one spouse to another after they are separated
Synonym : alimony

4. maintenance [noun]
Definition : the act of sustaining life by food or providing a means of subsistence
Synonym : sustainment, sustenance, sustentation, upkeep
ตัวอย่างประโยค
They were in want of sustenance.
Fishing was their main sustainment.

5. maintenance [noun]
Definition : the unauthorized interference in a legal action by a person having no interest in it (as by helping one party with money or otherwise to continue the action) so as to obstruct justice or promote unnecessary litigation or unsettle the peace of the community
Synonym : criminal maintenance
ตัวอย่างประโยค
Unlike champerty, criminal maintenance does not necessarily involve personal profit.


ETdict.com, Copyright ©