คำแปล make up แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ make up อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

make up แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. make up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : สร้าง
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำ

2. make up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ชดเชย (เวลาหรือเงิน)
Synonym : make good
คำที่เกี่ยวข้อง : ทดแทน

3. make up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : สร้าง
Synonym : dream up, think up
คำที่เกี่ยวข้อง : นึกเอาเอง

4. make up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : แต่งหน้า

5. make up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : เป็นส่วนของ
คำที่เกี่ยวข้อง : เติมให้เต็ม (จำนวน)

6. make up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : จัดไว้ด้วยกัน
คำที่เกี่ยวข้อง : จัดไว้เป็นระเบียบ

7. make up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : เตรียม (ห้องพักหรือเตียงนอน) ให้พร้อม

8. make up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : เตรียมอาหาร

9. make up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : เป็นเพื่อนกันอีกหลังจาก (ทะเลาะกัน)
Synonym : patch up, stitch up
คำที่เกี่ยวข้อง : กลับมาดีกัน

10. make up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : เติมเชื้อฟืน

11. make up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : สอบซ่อม
คำที่เกี่ยวข้อง : เรียนชดเชย, เรียนเพิ่มเติม


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does make up mean?
The meaning of make up .
1. make up [verb]
Definition : form or compose
Synonym : be, comprise, constitute, represent
ตัวอย่างประโยค
This money is my only income.
The stone wall was the backdrop for the performance.
These constitute my entire belonging.
The children made up the chorus.
This sum represents my entire income for a year.
These few men comprise his entire army.

2. make up [verb]
Definition : devise or compose
ตัวอย่างประโยค
This designer makes up our Spring collections.

3. make up [verb]
Definition : do or give something to somebody in return
Synonym : compensate, pay, pay off
ตัวอย่างประโยค
Does she pay you for the work you are doing?.

4. make up [verb]
Definition : make up work that was missed due to absence at a later point
Synonym : catch up with
ตัวอย่างประโยค
I have to make up a French exam.
Can I catch up with the material or is it too late?.

5. make up [verb]
Definition : make up something artificial or untrue
Synonym : cook up, fabricate, invent, manufacture

6. make up [verb]
Definition : put in order or neaten
Synonym : make
ตัวอย่างประโยค
Make the bed.
Make up a room.

7. make up [verb]
Definition : adjust for
Synonym : compensate, correct, counterbalance, even off, even out, even up
ตัวอย่างประโยค
Engineers will work to correct the effects or air resistance.

8. make up [verb]
Definition : come to terms
Synonym : conciliate, patch up, reconcile, settle
ตัวอย่างประโยค
After some discussion we finally made up.

9. make up [verb]
Definition : apply make-up or cosmetics to one's face to appear prettier
ตัวอย่างประโยค
She makes herself up every morning.

10. make-up [noun]
Definition : an event that is substituted for a previously cancelled event
Synonym : make-up, makeup
ตัวอย่างประโยค
He missed the test and had to take a makeup.
The two teams played a makeup one week later.

11. make-up [noun]
Definition : the way in which someone or something is composed
Synonym : composition, constitution, make-up, makeup, physical composition

12. make-up [noun]
Definition : cosmetics applied to the face to improve or change your appearance
Synonym : make-up, makeup, war paint

13. makeup [noun]
Definition : cosmetics applied to the face to improve or change your appearance
Synonym : make-up, makeup, war paint

14. makeup [noun]
Definition : an event that is substituted for a previously cancelled event
Synonym : make-up, makeup
ตัวอย่างประโยค
He missed the test and had to take a makeup.
The two teams played a makeup one week later.

15. makeup [noun]
Definition : the way in which someone or something is composed
Synonym : composition, constitution, make-up, makeup, physical composition


ETdict.com, Copyright ©