คำแปล make-up แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ make-up อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

make-up แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. make-up [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เครื่องสำอาง
Synonym : cosmetic
คำที่เกี่ยวข้อง : เครื่องแต่งหน้า, เครื่องสำอาง, เครื่องเสริมสวย

2. make-up [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การแต่งหน้า
Synonym : makeup
คำที่เกี่ยวข้อง : การเสริมสวย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does make-up mean?
The meaning of make-up .
1. make up [verb]
Definition : form or compose
Synonym : be, comprise, constitute, represent
ตัวอย่างประโยค
This money is my only income.
The stone wall was the backdrop for the performance.
These constitute my entire belonging.
The children made up the chorus.
This sum represents my entire income for a year.
These few men comprise his entire army.

2. make up [verb]
Definition : devise or compose
ตัวอย่างประโยค
This designer makes up our Spring collections.

3. make up [verb]
Definition : do or give something to somebody in return
Synonym : compensate, pay, pay off
ตัวอย่างประโยค
Does she pay you for the work you are doing?.

4. make up [verb]
Definition : make up work that was missed due to absence at a later point
Synonym : catch up with
ตัวอย่างประโยค
I have to make up a French exam.
Can I catch up with the material or is it too late?.

5. make up [verb]
Definition : make up something artificial or untrue
Synonym : cook up, fabricate, invent, manufacture

6. make up [verb]
Definition : put in order or neaten
Synonym : make
ตัวอย่างประโยค
Make the bed.
Make up a room.

7. make up [verb]
Definition : adjust for
Synonym : compensate, correct, counterbalance, even off, even out, even up
ตัวอย่างประโยค
Engineers will work to correct the effects or air resistance.

8. make up [verb]
Definition : come to terms
Synonym : conciliate, patch up, reconcile, settle
ตัวอย่างประโยค
After some discussion we finally made up.

9. make up [verb]
Definition : apply make-up or cosmetics to one's face to appear prettier
ตัวอย่างประโยค
She makes herself up every morning.

10. make-up [noun]
Definition : an event that is substituted for a previously cancelled event
Synonym : make-up, makeup
ตัวอย่างประโยค
He missed the test and had to take a makeup.
The two teams played a makeup one week later.

11. make-up [noun]
Definition : the way in which someone or something is composed
Synonym : composition, constitution, make-up, makeup, physical composition

12. make-up [noun]
Definition : cosmetics applied to the face to improve or change your appearance
Synonym : make-up, makeup, war paint

13. makeup [noun]
Definition : cosmetics applied to the face to improve or change your appearance
Synonym : make-up, makeup, war paint

14. makeup [noun]
Definition : an event that is substituted for a previously cancelled event
Synonym : make-up, makeup
ตัวอย่างประโยค
He missed the test and had to take a makeup.
The two teams played a makeup one week later.

15. makeup [noun]
Definition : the way in which someone or something is composed
Synonym : composition, constitution, make-up, makeup, physical composition


ETdict.com, Copyright ©