คำแปล male แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ male อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

male แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. male [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผู้ชาย
Synonym : man, masculinity, manliness
Antonym : female

2. male [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งเป็นของผู้ชาย
Synonym : masculine, manly
Antonym : female
คำที่เกี่ยวข้อง : เกี่ยวกับผู้ชาย, เกี่ยวกับเพศชาย

3. male [prefix, อุปสรรค]
คำแปล/ความหมาย : ป่วย
คำที่เกี่ยวข้อง : เลว, ไม่ดี


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does male mean?
The meaning of male .
1. male [noun]
Definition : an animal that produces gametes (spermatozoa) that can fertilize female gametes (ova)

2. male [noun]
Definition : a person who belongs to the sex that cannot have babies
Synonym : male person

3. male [noun]
Definition : the capital of Maldives in the center of the islands

4. male [adjective]
Definition : being the sex (of plant or animal) that produces gametes (spermatozoa) that perform the fertilizing function in generation
ตัวอย่างประโยค
A male infant.
A male holly tree.

5. male [adjective]
Definition : characteristic of a man
Synonym : manful, manlike, manly, virile
ตัวอย่างประโยค
A deep male voice.
Manly sports.

6. male [adjective]
Definition : for or pertaining to or composed of men or boys
ตัวอย่างประโยค
The male lead.
The male population.


ETdict.com, Copyright ©