คำแปล manage แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ manage อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

manage แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. manage [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : สำเร็จ
Synonym : compass
คำที่เกี่ยวข้อง : จัดการได้สำเร็จ, ทำได้สำเร็จ

2. manage [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้สำเร็จ (โดยเฉพาะกับสิ่งที่ยากหรือเป็นไปไม่ได้)
Synonym : triumph, win through
คำที่เกี่ยวข้อง : จัดการได้สำเร็จ, ทำได้สำเร็จ, หาทางทำจนสำเร็จ

3. manage [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : จัดการ (โดยเฉพาะกับสถานการณยุ่งยากเพราะขาดแคลนบางสิ่งเช่น ทรัพย์สมบัติ, เงิน)
Synonym : conduct, carry on

4. manage [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : บริหาร
Synonym : administrate, direct
คำที่เกี่ยวข้อง : จัดการ, ควบคุม, ปกครอง, ดูแล


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does manage mean?
The meaning of manage .
1. manage [verb]
Definition : be successful
achieve a goal
Synonym : bring off, carry off, negociate, pull off
ตัวอย่างประโยค
She succeeded in persuading us all.
I managed to carry the box upstairs.
She pulled it off, even though we never thought her capable of it.
The pianist negociated the difficult runs.

2. manage [verb]
Definition : be in charge of, act on, or dispose of
Synonym : care, deal, handle
ตัวอย่างประโยค
I can deal with this crew of workers.
This blender can't handle nuts.
She managed her parents' affairs after they got too old.

3. manage [verb]
Definition : come to terms with
Synonym : contend, cope, deal, get by, grapple, make do, make out
ตัวอย่างประโยค
We got by on just a gallon of gas.
They made do on half a loaf of bread every day.

4. manage [verb]
Definition : watch and direct
Synonym : oversee, superintend, supervise
ตัวอย่างประโยค
Who is overseeing this project?.

5. manage [verb]
Definition : achieve something by means of trickery or devious methods
Synonym : finagle, wangle

6. manage [verb]
Definition : carry on or function
Synonym : do
ตัวอย่างประโยค
We could do with a little more help around here.

7. manage [verb]
Definition : handle effectively
Synonym : handle, wield
ตัวอย่างประโยค
The burglar wielded an axe.
The young violinist didn't manage her bow very well.


ETdict.com, Copyright ©