คำแปล management แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ management อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

management แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. management [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การจัดการ
Synonym : administration, supervision
คำที่เกี่ยวข้อง : การบริหาร, การควบคุม, การปกครอง

2. management [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คณะผู้บริหาร
Synonym : directors, administrators, executives
คำที่เกี่ยวข้อง : คณะผู้จัดการ, คณะที่ปรึกษา

3. management [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความสามารถในการจัดการ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does management mean?
The meaning of management .
1. management [noun]
Definition : the act of managing something
Synonym : direction
ตัวอย่างประโยค
He was given overall management of the program.
Is the direction of the economy a function of government?.

2. management [noun]
Definition : those in charge of running a business


ETdict.com, Copyright ©