คำแปล manufacture แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ manufacture อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

manufacture แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. manufacture [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ผลิตด้วยเครื่องจักร
Synonym : make, produce
Antonym : destroy,demolish
คำที่เกี่ยวข้อง : ประดิษฐ์, ทำ, สร้าง

2. manufacture [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ผลิตด้วยเครื่องจักร
คำที่เกี่ยวข้อง : ประดิษฐ์, ทำ, สร้าง

3. manufacture [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ผลิตสารเคมี (ทางชีวเคมี)
คำที่เกี่ยวข้อง : สร้างสารที่จำเป็นต่อร่างกาย

4. manufacture [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผลผลิต
คำที่เกี่ยวข้อง : ผลิตผล, สิ่งที่ผลิตขึ้นมา, งานผลิต

5. manufacture [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การผลิตด้วยเครื่องจักร
Synonym : production, development, making
คำที่เกี่ยวข้อง : การอุตสาหกรรม, การสร้าง, การทำ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does manufacture mean?
The meaning of manufacture .
1. manufacture [noun]
Definition : the organized action of making of goods and services for sale
Synonym : industry
ตัวอย่างประโยค
American industry is making increased use of computers to control production.

2. manufacture [noun]
Definition : the act of making something (a product) from raw materials
Synonym : fabrication, manufacturing
ตัวอย่างประโยค
The synthesis and fabrication of single crystals.
An improvement in the manufacture of explosives.
Manufacturing is vital to Great Britain.

3. manufacture [verb]
Definition : put together out of artificial or natural components or parts
Synonym : construct, fabricate
ตัวอย่างประโยค
The company fabricates plastic chairs.
They manufacture small toys.
He manufactured a popular cereal.

4. manufacture [verb]
Definition : make up something artificial or untrue
Synonym : cook up, fabricate, invent, make up

5. manufacture [verb]
Definition : produce naturally
ตัวอย่างประโยค
This gland manufactures a specific substance only.

6. manufacture [verb]
Definition : create or produce in a mechanical way
ตัวอย่างประโยค
This novelist has been manufacturing his books following his initial success.


ETdict.com, Copyright ©