คำแปล many แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ many อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

many แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. many [determiner, คำนำหน้านาม, คำบ่งชี้]
คำแปล/ความหมาย : มากมาย
คำที่เกี่ยวข้อง : หลาย, มาก, เป็นจำนวนมาก, เยอะแยะ

2. many [pronoun, คำสรรพนาม]
คำแปล/ความหมาย : คนหรือสิ่งของจำนวนมาก
Synonym : the many

3. many [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : จำนวน
Synonym : abundance, thousands, greatnumber
คำที่เกี่ยวข้อง : คนส่วนมาก

4. many [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : มากมาย
Synonym : countless, most, numerous
Antonym : few,scant,scarce
คำที่เกี่ยวข้อง : หลาย, มาก, เป็นจำนวนมาก, เยอะแยะ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does many mean?
The meaning of many .
1. many [adjective]
Definition : a quantifier that can be used with count nouns and is often preceded by `as' or `too' or `so' or `that'
amounting to a large but indefinite number
ตัวอย่างประโยค
Many temptations.
The temptations are many.
A good many.
A great many.
Many directions.
Take as many apples as you like.
Too many clouds to see.
Never saw so many people.


ETdict.com, Copyright ©