คำแปล march แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ march อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

march แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. March [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เดือนมีนาคม

2. March [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : มีนาคม

3. march [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เดินแถว
Synonym : parade, step
Antonym : halt
คำที่เกี่ยวข้อง : เดินขบวน, เดินสวนสนาม

4. march [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เดินไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ
คำที่เกี่ยวข้อง : เดินอย่างเร็วและมุ่งมั่น

5. march [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : บังคับให้เดินไป

6. march [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การเดินแถว
Synonym : quick march, walk, parade
คำที่เกี่ยวข้อง : การเดินขบวน, การเดินสวนสนาม

7. march [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความเร็วและรูปแบบในการเดินแถวหรือเดินขบวน

8. march [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ
Synonym : progression
Antonym : regression
คำที่เกี่ยวข้อง : การก้าวไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ

9. march [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ดนตรีและจังหวะประกอบการเดินแถว

10. march [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : แนวเขตแดน
Synonym : border
คำที่เกี่ยวข้อง : ชายแดน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does march mean?
The meaning of march .
1. march [noun]
Definition : the month following February and preceding April
Synonym : mar

2. march [noun]
Definition : the act of marching
walking with regular steps (especially in a procession of some kind)
Synonym : marching
ตัวอย่างประโยค
It was a long march.
We heard the sound of marching.

3. march [noun]
Definition : a steady advance
ตัวอย่างประโยค
The march of science.
The march of time.

4. march [noun]
Definition : a procession of people walking together
ตัวอย่างประโยค
The march went up Fifth Avenue.

5. march [noun]
Definition : district consisting of the area on either side of a border or boundary of a country or an area
Synonym : border district, borderland, marchland
ตัวอย่างประโยค
The Welsh marches between England and Wales.

6. march [noun]
Definition : genre of music written for marching
Synonym : marching music
ตัวอย่างประโยค
Sousa wrote the best marches.

7. march [noun]
Definition : a degree granted for the successful completion of advanced study of architecture
Synonym : master of architecture

8. march [verb]
Definition : march in a procession
Synonym : process
ตัวอย่างประโยค
They processed into the dining room.

9. march [verb]
Definition : force to march
ตัวอย่างประโยค
The Japanese marched their prisoners through Manchuria.

10. march [verb]
Definition : walk fast, with regular or measured steps
walk with a stride
ตัวอย่างประโยค
He marched into the classroom and announced the exam.
The soldiers marched across the border.

11. march [verb]
Definition : march in protest
take part in a demonstration
Synonym : demonstrate
ตัวอย่างประโยค
Thousands demonstrated against globalization during the meeting of the most powerful economic nations in Seattle.

12. march [verb]
Definition : walk ostentatiously
Synonym : exhibit, parade
ตัวอย่างประโยค
She parades her new husband around town.

13. march [verb]
Definition : cause to march or go at a marching pace
ตัวอย่างประโยค
They marched the mules into the desert.

14. march [verb]
Definition : lie adjacent to another or share a boundary
Synonym : abut, adjoin, border, butt, butt against, butt on, edge
ตัวอย่างประโยค
Canada adjoins the U.S..
England marches with Scotland.


ETdict.com, Copyright ©