คำแปล mark แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ mark อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

mark แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. mark [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : รอยแผลเป็น
Synonym : scar, blemish
คำที่เกี่ยวข้อง : รอย, ตำหนิ, ไฝ, ปาน, จุด, เส้น

2. mark [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สัญลักษณ์
Synonym : sign, image
คำที่เกี่ยวข้อง : เครื่องหมาย

3. mark [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คะแนน
Synonym : tick
คำที่เกี่ยวข้อง : แต้ม

4. mark [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ระดับ
คำที่เกี่ยวข้อง : เกณฑ์, มาตรฐาน

5. mark [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : รอยขีดแทนลายเซ็นต์
Synonym : signature
คำที่เกี่ยวข้อง : รอยตวัดลายเซ็นต์

6. mark [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ลักษณะเฉพาะ
Synonym : idiosyncrasy, particularity
คำที่เกี่ยวข้อง : ลักษณะ, ท่าทาง

7. mark [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เส้นเริ่มออกวิ่ง
Synonym : starting line, start
คำที่เกี่ยวข้อง : เส้นสตาร์ท

8. mark [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เป้าหมาย
Synonym : butt, target
คำที่เกี่ยวข้อง : จุดประสงค์, วัตถุประสงค์

9. mark [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ขีดออก
คำที่เกี่ยวข้อง : ฆ่าออก

10. mark [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำเครื่องหมาย
Synonym : check, check off notch
คำที่เกี่ยวข้อง : กากบาท, ทำเป็นรอย, ทำตำหนิ

11. mark [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : แสดงถึง
คำที่เกี่ยวข้อง : บ่งบอก, ชี้ให้เห็น

12. mark [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : จด
Synonym : note, record
คำที่เกี่ยวข้อง : บันทึก, สังเกตเห็น

13. mark [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ให้คะแนน
Synonym : score, tick
คำที่เกี่ยวข้อง : ให้แต้ม

14. mark [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ใส่ราคา
Synonym : price tag, label
คำที่เกี่ยวข้อง : ตั้งราคา, ติดราคา

15. mark [abbreviation, ย่อ]
คำแปล/ความหมาย : มาร์ค (เงินเหรียญของเยอรมัน)
Synonym : Deutschmark
คำที่เกี่ยวข้อง : เงินมาร์ค


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does mark mean?
The meaning of mark .
1. mark [noun]
Definition : a number or letter indicating quality (especially of a student's performance)
Synonym : grade, score
ตัวอย่างประโยค
She made good marks in algebra.
Grade A milk.
What was your score on your homework?.

2. mark [noun]
Definition : a distinguishing symbol
Synonym : marker, marking
ตัวอย่างประโยค
The owner's mark was on all the sheep.

3. mark [noun]
Definition : a reference point to shoot at
Synonym : target
ตัวอย่างประโยค
His arrow hit the mark.

4. mark [noun]
Definition : a visible indication made on a surface
Synonym : print
ตัวอย่างประโยค
Some previous reader had covered the pages with dozens of marks.
Paw prints were everywhere.

5. mark [noun]
Definition : the impression created by doing something unusual or extraordinary that people notice and remember
ตัวอย่างประโยค
It was in London that he made his mark.
He left an indelible mark on the American theater.

6. mark [noun]
Definition : a symbol of disgrace or infamy
Synonym : brand, stain, stigma
ตัวอย่างประโยค
And the Lord set a mark upon Cain.

7. mark [noun]
Definition : formerly the basic unit of money in Germany
Synonym : deutsche mark, deutschmark, german mark

8. mark [noun]
Definition : Apostle and companion of Saint Peter
assumed to be the author of the second Gospel
Synonym : saint mark, st. mark

9. mark [noun]
Definition : a person who is gullible and easy to take advantage of
Synonym : chump, fall guy, fool, gull, mug, patsy, soft touch, sucker

10. mark [noun]
Definition : a written or printed symbol (as for punctuation)
ตัวอย่างประโยค
His answer was just a punctuation mark.

11. mark [noun]
Definition : a perceptible indication of something not immediately apparent (as a visible clue that something has happened)
Synonym : sign
ตัวอย่างประโยค
He showed signs of strain.
They welcomed the signs of spring.

12. mark [noun]
Definition : the shortest of the four Gospels in the New Testament
Synonym : gospel according to mark

13. mark [noun]
Definition : an indication of damage
Synonym : scar, scrape, scratch

14. mark [noun]
Definition : a marking that consists of lines that cross each other
Synonym : crisscross, cross

15. mark [noun]
Definition : something that exactly succeeds in achieving its goal
Synonym : bell ringer, bull's eye, home run
ตัวอย่างประโยค
The new advertising campaign was a bell ringer.
Scored a bull's eye.
Hit the mark.
The president's speech was a home run.

16. mark [verb]
Definition : attach a tag or label to
Synonym : label, tag
ตัวอย่างประโยค
Label these bottles.

17. mark [verb]
Definition : designate as if by a mark
ตัวอย่างประโยค
This sign marks the border.

18. mark [verb]
Definition : be a distinctive feature, attribute, or trait
sometimes in a very positive sense
Synonym : differentiate, distinguish
ตัวอย่างประโยค
His modesty distinguishes him from his peers.

19. mark [verb]
Definition : mark by some ceremony or observation
Synonym : commemorate
ตัวอย่างประโยค
The citizens mark the anniversary of the revolution with a march and a parade.

20. mark [verb]
Definition : make or leave a mark on
ตัวอย่างประโยค
The scouts marked the trail.
Ash marked the believers' foreheads.

21. mark [verb]
Definition : to accuse or condemn or openly or formally or brand as disgraceful
Synonym : brand, denounce, stigmatise, stigmatize
ตัวอย่างประโยค
He denounced the government action.
She was stigmatized by society because she had a child out of wedlock.

22. mark [verb]
Definition : notice or perceive
Synonym : note, notice
ตัวอย่างประโยค
She noted that someone was following her.
Mark my words.

23. mark [verb]
Definition : mark with a scar
Synonym : pit, pock, scar
ตัวอย่างประโยค
The skin disease scarred his face permanently.

24. mark [verb]
Definition : make small marks into the surface of
Synonym : nock, score
ตัวอย่างประโยค
Score the clay before firing it.

25. mark [verb]
Definition : establish as the highest level or best performance
Synonym : set
ตัวอย่างประโยค
Set a record.

26. mark [verb]
Definition : make underscoring marks
Synonym : score

27. mark [verb]
Definition : remove from a list
Synonym : cross off, cross out, strike off, strike out
ตัวอย่างประโยค
Cross the name of the dead person off the list.

28. mark [verb]
Definition : put a check mark on or near or next to
Synonym : check, check off, mark off, tick, tick off
ตัวอย่างประโยค
Please check each name on the list.
Tick off the items.
Mark off the units.

29. mark [verb]
Definition : assign a grade or rank to, according to one's evaluation
Synonym : grade, score
ตัวอย่างประโยค
Grade tests.
Score the SAT essays.
Mark homework.

30. mark [verb]
Definition : insert punctuation marks into
Synonym : punctuate


ETdict.com, Copyright ©