คำแปล mate แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ mate อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

mate แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. mate [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผู้ช่วยผู้บังคับการเรือ
Synonym : warrant officer, petty officer

2. mate [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คู่สมรส
Synonym : spouse, bedmate
คำที่เกี่ยวข้อง : คู่ครอง, สามีภรรยา, คู่แต่งงาน

3. mate [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผู้ช่วย

4. mate [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ส่วนหนึ่งในจำนวนคู่
Synonym : analog, counterpart
คำที่เกี่ยวข้อง : อันหนึ่งในจำนวนคู่

5. mate [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คู่ผสมพันธุ์ (สัตว์)

6. mate [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เพื่อน
Synonym : partner, comrade
คำที่เกี่ยวข้อง : เกลอ, เพื่อนร่วมทีม

7. mate [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : จับคู่ผสมพันธุ์

8. mate [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : จับคู่ผสมพันธุ์

9. mate [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : จับคู่กัน
คำที่เกี่ยวข้อง : เป็นเพื่อน, คบหากัน

10. mate [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : แต่งงาน (คำไม่เป็นทางการ)
คำที่เกี่ยวข้อง : สมรส

11. mate [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เชื่อมต่อกัน
คำที่เกี่ยวข้อง : เชื่อม

12. mate [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : (หมากรุก) การรุกจนแต้ม
Synonym : checkmate
คำที่เกี่ยวข้อง : การรุกฆาต

13. mate [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : รุก (หมากรุก)

14. mate [interjection, คำอุทาน]
คำแปล/ความหมาย : คำอุทานเมื่อมีการรุกจนแต้ม (หมากรุก)

15. mate [slang, คำแสลง]
คำแปล/ความหมาย : คำเรียกแทนคนแปลกหน้า
Synonym : matey, matey-boy
คำที่เกี่ยวข้อง : คำเรียกแทนคนที่ไม่รู้จักชื่อ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does mate mean?
The meaning of mate .
1. mate [noun]
Definition : the officer below the master on a commercial ship
Synonym : first mate

2. mate [noun]
Definition : a fellow member of a team
Synonym : teammate
ตัวอย่างประโยค
It was his first start against his former teammates.

3. mate [noun]
Definition : the partner of an animal (especially a sexual partner)
ตัวอย่างประโยค
He loved the mare and all her mates.
Camels hate leaving their mates.

4. mate [noun]
Definition : a person's partner in marriage
Synonym : better half, married person, partner, spouse

5. mate [noun]
Definition : an exact duplicate
Synonym : match
ตัวอย่างประโยค
When a match is found an entry is made in the notebook.

6. mate [noun]
Definition : one of a pair
Synonym : fellow
ตัวอย่างประโยค
He lost the mate to his shoe.
One eye was blue but its fellow was brown.

7. mate [noun]
Definition : South American holly
leaves used in making a drink like tea
Synonym : ilex paraguariensis, paraguay tea

8. mate [noun]
Definition : informal term for a friend of the same sex

9. mate [noun]
Definition : South American tea-like drink made from leaves of a South American holly called mate

10. mate [noun]
Definition : a chess move constituting an inescapable and indefensible attack on the opponent's king
Synonym : checkmate

11. mate [verb]
Definition : engage in sexual intercourse
Synonym : copulate, couple, pair
ตัวอย่างประโยค
Birds mate in the Spring.

12. mate [verb]
Definition : bring two objects, ideas, or people together
Synonym : couple, match, pair, twin
ตัวอย่างประโยค
This fact is coupled to the other one.
Matchmaker, can you match my daughter with a nice young man?.
The student was paired with a partner for collaboration on the project.

13. mate [verb]
Definition : place an opponent's king under an attack from which it cannot escape and thus ending the game
Synonym : checkmate
ตัวอย่างประโยค
Kasparov checkmated his opponent after only a few moves.


ETdict.com, Copyright ©