คำแปล matter แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ matter อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

matter แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

matter (adjective) : matter
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. matter [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สิ่งที่ต้องทำ
Synonym : affair, business, chore, errand
คำที่เกี่ยวข้อง : ภารกิจ, งาน, ธุรกิจ

2. matter [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สาร
Synonym : topic, argument, focus
คำที่เกี่ยวข้อง : เนื้อหาสาระ, สาระสำคัญ, ใจความ, จุดสำคัญ, เรื่อง, เรื่องราว

3. matter [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : วัตถุ
Synonym : object, substance
คำที่เกี่ยวข้อง : สสาร, สิ่งของ

4. matter [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สิ่งพิมพ์
คำที่เกี่ยวข้อง : สิ่งตีพิมพ์

5. matter [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เป็นเรื่องสำคัญ
Synonym : carry weight, count
คำที่เกี่ยวข้อง : มีความหมาย, มีสาระสำคัญ, มีความสำคัญ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does matter mean?
The meaning of matter .
1. matter [noun]
Definition : a vaguely specified concern
Synonym : affair, thing
ตัวอย่างประโยค
Several matters to attend to.
It is none of your affair.
Things are going well.

2. matter [noun]
Definition : some situation or event that is thought about
Synonym : issue, subject, topic
ตัวอย่างประโยค
He kept drifting off the topic.
He had been thinking about the subject for several years.
It is a matter for the police.

3. matter [noun]
Definition : that which has mass and occupies space
ตัวอย่างประโยค
Physicists study both the nature of matter and the forces which govern it.

4. matter [noun]
Definition : a problem
ตัวอย่างประโยค
Is anything the matter?.

5. matter [noun]
Definition : (used with negation) having consequence
ตัวอย่างประโยค
They were friends and it was no matter who won the games.

6. matter [noun]
Definition : written works (especially in books or magazines)
ตัวอย่างประโยค
He always took some reading matter with him on the plane.

7. matter [verb]
Definition : have weight
have import, carry weight
Synonym : count, weigh
ตัวอย่างประโยค
It does not matter much.


ETdict.com, Copyright ©