คำแปล mature แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ mature อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

mature แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. mature [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เติบโตเต็มที่
Synonym : full-grown, matured
Antonym : unmature,underage
คำที่เกี่ยวข้อง : เจริญเต็มที่, โตเต็มที่, เป็นผู้ใหญ่

2. mature [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : (ผลไม้) สุก
Synonym : matured, ripe
คำที่เกี่ยวข้อง : (ผลไม้) งอม, แก่จัด

3. mature [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ถึงกำหนด
Synonym : payable, ovedue
คำที่เกี่ยวข้อง : ครบกำหนด, ครบอายุ

4. mature [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เจริญเติบโต
Synonym : grow up
คำที่เกี่ยวข้อง : มีพัฒนาการ

5. mature [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้เจริญเติบโต
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้พัฒนา

6. mature [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้สุก
Synonym : ripen
คำที่เกี่ยวข้อง : บ่ม, ทำให้ได้ที่

7. mature [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เสร็จสมบูรณ์
คำที่เกี่ยวข้อง : เสร็จสิ้น, เสร็จ

8. mature [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้สมบูรณ์
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้เสร็จเรียบร้อย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does mature mean?
The meaning of mature .
1. mature [verb]
Definition : develop and reach maturity
undergo maturation
Synonym : grow, maturate
ตัวอย่างประโยค
He matured fast.
The child grew fast.

2. mature [verb]
Definition : develop and work out fully in one's mind
ตัวอย่างประโยค
I need to mature my thoughts.

3. mature [verb]
Definition : become due for repayment
ตัวอย่างประโยค
These bonds mature in 2005.

4. mature [verb]
Definition : cause to ripen or develop fully
Synonym : ripen
ตัวอย่างประโยค
The sun ripens the fruit.
Age matures a good wine.

5. mature [verb]
Definition : grow old or older
Synonym : age, get on, maturate, senesce
ตัวอย่างประโยค
She aged gracefully.
We age every day--what a depressing thought!.
Young men senesce.

6. mature [verb]
Definition : cause to ripen and discharge pus
Synonym : suppurate
ตัวอย่างประโยค
The oil suppurates the pustules.

7. mature [adjective]
Definition : characteristic of maturity
ตัวอย่างประโยค
Mature for her age.

8. mature [adjective]
Definition : fully considered and perfected
Synonym : matured
ตัวอย่างประโยค
Mature plans.

9. mature [adjective]
Definition : having reached full natural growth or development
ตัวอย่างประโยค
A mature cell.

10. mature [adjective]
Definition : fully developed or matured and ready to be eaten or used
Synonym : ripe
ตัวอย่างประโยค
Ripe peaches.
Full-bodied mature wines.

11. mature [adjective]
Definition : (of birds) having developed feathers or plumage
often used in combination
Synonym : fledged


ETdict.com, Copyright ©