คำแปล method แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ method อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

method แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. method [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : วิธี
Synonym : mode, manner, way, standard
คำที่เกี่ยวข้อง : วิธีการ, แนวทาง, ระเบียบ, แบบแผน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does method mean?
The meaning of method .
1. method [noun]
Definition : a way of doing something, especially a systematic way
implies an orderly logical arrangement (usually in steps)

2. method [noun]
Definition : an acting technique introduced by Stanislavsky in which the actor recalls emotions or reactions from his or her own life and uses them to identify with the character being portrayed
Synonym : method acting


ETdict.com, Copyright ©