คำแปล mind แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ mind อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

mind แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. mind [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : จิตใจ
Synonym : soul, spirit, intellect, thought
คำที่เกี่ยวข้อง : ใจ, ความเห็น, ความรู้สึกนึกคิด, ความคิด

2. mind [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความจำ
Synonym : subconcious, remembrance
คำที่เกี่ยวข้อง : ความทรงจำ

3. mind [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คนฉลาด

4. mind [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความตั้งใจ
Synonym : intention, determination
คำที่เกี่ยวข้อง : ความมุ่งหมาย, ความประสงค์

5. mind [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สติปัญญา
Synonym : IQ, brainpower, wit
Antonym : ignorance,stupidity
คำที่เกี่ยวข้อง : ความสามารถในการเข้าใจ, ปัญญา

6. mind [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : สังเกต
คำที่เกี่ยวข้อง : เข้าใจ

7. mind [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : รังเกียจ
Synonym : dislike, disfavor
Antonym : like,favor,esteem
คำที่เกี่ยวข้อง : เกี่ยง, คัดค้าน, ไม่เต็มใจทำบางสิ่ง

8. mind [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ระวัง
Synonym : attend, foster
Antonym : neglect,ignore
คำที่เกี่ยวข้อง : ระมัดระวัง, เอาใจใส่ดูแล


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does mind mean?
The meaning of mind .
1. mind [noun]
Definition : that which is responsible for one's thoughts and feelings
the seat of the faculty of reason
Synonym : brain, head, nous, psyche
ตัวอย่างประโยค
His mind wandered.
I couldn't get his words out of my head.

2. mind [noun]
Definition : recall or remembrance
ตัวอย่างประโยค
It came to mind.

3. mind [noun]
Definition : an opinion formed by judging something
Synonym : judgement, judgment
ตัวอย่างประโยค
He was reluctant to make his judgment known.
She changed her mind.

4. mind [noun]
Definition : an important intellectual
Synonym : creative thinker, thinker
ตัวอย่างประโยค
The great minds of the 17th century.

5. mind [noun]
Definition : attention
ตัวอย่างประโยค
Don't pay him any mind.

6. mind [noun]
Definition : your intention
what you intend to do
Synonym : idea
ตัวอย่างประโยค
He had in mind to see his old teacher.
The idea of the game is to capture all the pieces.

7. mind [noun]
Definition : knowledge and intellectual ability
Synonym : intellect
ตัวอย่างประโยค
He reads to improve his mind.
He has a keen intellect.

8. mind [verb]
Definition : be offended or bothered by
take offense with, be bothered by
ตัวอย่างประโยค
I don't mind your behavior.

9. mind [verb]
Definition : be concerned with or about something or somebody

10. mind [verb]
Definition : be in charge of or deal with
Synonym : take care
ตัวอย่างประโยค
She takes care of all the necessary arrangements.

11. mind [verb]
Definition : pay close attention to
give heed to
Synonym : heed, listen
ตัวอย่างประโยค
Heed the advice of the old men.

12. mind [verb]
Definition : be on one's guard
be cautious or wary about
be alert to
Synonym : beware
ตัวอย่างประโยค
Beware of telephone salesmen.

13. mind [verb]
Definition : keep in mind
Synonym : bear in mind


ETdict.com, Copyright ©