คำแปล mistake แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ mistake อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

mistake แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. mistake [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความผิดพลาด
Synonym : fault, error
Antonym : accuracy
คำที่เกี่ยวข้อง : ข้อผิดพลาด

2. mistake [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความเข้าใจผิด
Synonym : misunderstanding, misconception
Antonym : understanding
คำที่เกี่ยวข้อง : ความสำคัญผิด, ความนึกคิดที่ผิด

3. mistake [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้เข้าใจผิด
Synonym : misunderstand
Antonym : understanding,perceive,apprehend
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้หลงผิด, ทำให้สำคัญผิด

4. mistake [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำผิด
Synonym : slip
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำพลาด


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does mistake mean?
The meaning of mistake .
1. mistake [noun]
Definition : a wrong action attributable to bad judgment or ignorance or inattention
Synonym : error, fault
ตัวอย่างประโยค
He made a bad mistake.
She was quick to point out my errors.
I could understand his English in spite of his grammatical faults.

2. mistake [noun]
Definition : an understanding of something that is not correct
Synonym : misapprehension, misunderstanding
ตัวอย่างประโยค
He wasn't going to admit his mistake.
Make no mistake about his intentions.
There must be some misunderstanding--I don't have a sister.

3. mistake [noun]
Definition : part of a statement that is not correct
Synonym : error
ตัวอย่างประโยค
The book was full of errors.

4. mistake [verb]
Definition : identify incorrectly
Synonym : misidentify
ตัวอย่างประโยค
Don't mistake her for her twin sister.

5. mistake [verb]
Definition : to make a mistake or be incorrect
Synonym : err, slip


ETdict.com, Copyright ©