คำแปล modest แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ modest อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

modest แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

modest (adjective) : modest
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. modest [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ไม่ใหญ่โตโอ่อ่า
Synonym : plain, moderate, proper, small
คำที่เกี่ยวข้อง : ค่อนข้างเล็ก, พอประมาณ, ปานกลาง, ไม่มากมาย

2. modest [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ถ่อมตัว
Synonym : humble
Antonym : vain,proud,showy
คำที่เกี่ยวข้อง : ไม่คุยโม้โอ้อวด, สงบเสงี่ยม

3. modest [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เรียบร้อย
Synonym : decent, demure, simple
Antonym : immodest,loose
คำที่เกี่ยวข้อง : สุภาพ, เรียบง่าย, เรียบๆ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does modest mean?
The meaning of modest .
1. modest [adjective]
Definition : marked by simplicity
having a humble opinion of yourself
ตัวอย่างประโยค
A modest apartment.
Too modest to wear his medals.

2. modest [adjective]
Definition : not large but sufficient in size or amount
Synonym : small
ตัวอย่างประโยค
A modest salary.
Modest inflation.
Helped in my own small way.

3. modest [adjective]
Definition : free from pomp or affectation
ตัวอย่างประโยค
Comfortable but modest cottages.
A simple rectangular brick building.
A simple man with simple tastes.

4. modest [adjective]
Definition : not offensive to sexual mores in conduct or appearance

5. modest [adjective]
Definition : low or inferior in station or quality
Synonym : humble, low, lowly, small
ตัวอย่างประโยค
A humble cottage.
A lowly parish priest.
A modest man of the people.
Small beginnings.

6. modest [adjective]
Definition : humble in spirit or manner
suggesting retiring mildness or even cowed submissiveness
Synonym : meek, mild
ตัวอย่างประโยค
Meek and self-effacing.

7. modest [adjective]
Definition : limited in size or scope
Synonym : minor, pocket-size, pocket-sized, small, small-scale
ตัวอย่างประโยค
A small business.
A newspaper with a modest circulation.
Small-scale plans.
A pocket-size country.


ETdict.com, Copyright ©