คำแปล moment แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ moment อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

moment แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. moment [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ชั่วขณะ
Synonym : minute, second, bit, instant
Antonym : forever,eternity
คำที่เกี่ยวข้อง : ชั่วครู่

2. moment [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : โอกาสสำคัญ
Synonym : occasion
คำที่เกี่ยวข้อง : เวลาสำคัญ

3. moment [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความสำคัญ
Synonym : importance, consequence, significance


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does moment mean?
The meaning of moment .
1. moment [noun]
Definition : a particular point in time
Synonym : instant, minute, second
ตัวอย่างประโยค
The moment he arrived the party began.

2. moment [noun]
Definition : an indefinitely short time
Synonym : bit, minute, mo, second
ตัวอย่างประโยค
Wait just a moment.
In a mo.
It only takes a minute.
In just a bit.

3. moment [noun]
Definition : at this time
Synonym : here and now, present moment
ตัวอย่างประโยค
The disappointments of the here and now.
She is studying at the moment.

4. moment [noun]
Definition : having important effects or influence
Synonym : consequence, import
ตัวอย่างประโยค
Decisions of great consequence are made by the president himself.
Virtue is of more moment than security.
That result is of no consequence.

5. moment [noun]
Definition : a turning force produced by an object acting at a distance (or a measure of that force)

6. moment [noun]
Definition : the n-th moment of a distribution is the expected value of the n-th power of the deviations from a fixed value


ETdict.com, Copyright ©