คำแปล monitor แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ monitor อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

monitor แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. monitor [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เครื่องโทรทัศน์วงจรปิด
คำที่เกี่ยวข้อง : จอคอมพิวเตอร์

2. monitor [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผู้ดูแล
Synonym : counselor, director
คำที่เกี่ยวข้อง : ผู้คุม, ผู้ตรวจสอบ

3. monitor [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ดูแล
Synonym : control, watch, observe
คำที่เกี่ยวข้อง : ตรวจ, ติดตาม, เฝ้าสังเกต


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does monitor mean?
The meaning of monitor .
1. monitor [noun]
Definition : someone who supervises (an examination)
Synonym : proctor

2. monitor [noun]
Definition : someone who gives a warning so that a mistake can be avoided
Synonym : admonisher, reminder

3. monitor [noun]
Definition : an ironclad vessel built by Federal forces to do battle with the Merrimac

4. monitor [noun]
Definition : display produced by a device that takes signals and displays them on a television screen or a computer monitor
Synonym : monitoring device

5. monitor [noun]
Definition : electronic equipment that is used to check the quality or content of electronic transmissions

6. monitor [noun]
Definition : a piece of electronic equipment that keeps track of the operation of a system continuously and warns of trouble

7. monitor [noun]
Definition : any of various large tropical carnivorous lizards of Africa and Asia and Australia
fabled to warn of crocodiles
Synonym : monitor lizard, varan

8. monitor [verb]
Definition : keep tabs on
keep an eye on
keep under surveillance
Synonym : supervise
ตัวอย่างประโยค
We are monitoring the air quality.
The police monitor the suspect's moves.

9. monitor [verb]
Definition : check, track, or observe by means of a receiver


ETdict.com, Copyright ©